Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Bir Rehabilitasyon Merkezindeki Spinal Kord Yaralı Hastalarda Görülen Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Retrospektif Analizi

Bilge Yilmaz 1 ,Ferdi Yavuz 1 ,Emre Adigüzel 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2014.31032

Amaç: Spinal kord yaralı (SKY) hastalarda nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının dağılımı ve antibiyotik duyarlılığının tanımlanması.

 

Gereç ve Yöntemler: Spinal kord yaralanmalı bireylerin dosyaları 2008-2010 arasında nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları açısından tarandı. Antibiyotik direnç sıklıkları ve üriner sistem infeksiyonu gelişimine etki edebilecek nedenler retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Çalışmaya 276 hastanın verileri dahil edildi. Bunların 159’u akut SKY ve 117’si kronik SKY idi. Infeksiyonların 166’sı (%61) asemptomatik bakteriüri (ASB) iken, 110’u (%39) semptomatik üriner sistem infeksiyonu (SUTI) idi. Akut SKY hastalarda, SUTI için en sık izole edilen patojen Escherichia coli iken bunu Pseudomonas takip ediyordu. Kronik SKY hastalarda SUTI ve ASB için en sık izole edilen patojen  E. coli idi. Mesane boşaltım yöntemi dikkate alındığında, akut ve kronik SKY hastalar arasında NAUTI (ASB ve SUTI) dağılımı açısından anlamlı bir fark yoktu. Foley kateter kullanan akut ve kronik SKY hastalarda E. coli duyarlılık oranları çok düşüktü. Temiz aralıklı kateterizasyon uygulanan hastalarda duyarlılık oranları o kadar düşük olmasa da, direnç oranları üropatojenlerin çoğu için %50’nin üzerindeydi.

 

Sonuç: Bu sonuçlar, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinin yakın gelecekte ne kadar büyük bir sorun olacağı konusundaki gerçeği ortaya koymaktadır. 

Keywords : Spinal kord yaralanması, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, rehabilitasyo