Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Erkek Hastalarda Seksüel Fonksiyonlar

Ümüt GÜZELKÜÇÜK 1 ,Bilge YILMAZ 1 ,Ferdi YAVUZ 2 ,Yasin DEMİR 1 ,Kamil YAZICIOĞLU 1
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Etimesgut Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.85698

Amaç: Spinal kord yaralanması (SKY) olan 20-40 yaş arası erkek hastalarda seksüel fonksiyon bozukluklarının ve hastaların seksüalite konusunda beklentilerinin ortaya konulması.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 75 travmatik SKY‘li erkek hasta dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtlarından seksüel rehabilitasyon takip dosyası elde edildi. Bu takip dosyası ile hastaların demografik ve klinik verileri ile yaralanma öncesi ve sonrası seksüel yaşamı tespit edildi. Nörolojik seviyelerin ereksiyon ve ejakülasyon ile olan ilişkileri araştırıldı.

 Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 26,16±4,35, yaralanma sonrası geçen süre 34,26±30,68 ay idi. Yaralanma öncesi seksüel ilişkiye giren hasta sayısı 63 (%84), yaralanma sonrası 34 (%45) idi. Altmış altı (%88) hasta yaralanma sonrası seksüel yaşamının etkilendiğini ifade etti. Otuz bir (%41,3) hasta seksüalite konusunda herhangi bir bilgi almamıştı. Ereksiyon süresi 37 (%60,6) hastada 5 dakika ve altındaydı. Yirmi (%32,8) hasta ereksiyonun yeterli olduğunu ifade etmiştir. Otuz bir (%41,3) hastada refleks ereksiyon (RE), 14 (%18,7) hastada psikojenik ereksiyon (PE), 16 (%21,3) hastada RE ve PE mevcutken 14 (%18,7) hastada ereksiyon yoktu. Ejakülasyon 28 (%37,3) hastada mevcuttu. Yaralanma sonrası cinsel yaşamda sorun yaratan durumlar ve cinsel hayattan beklentilerin sorgulamasında ilk üç sırada ereksiyon, ejakülasyon ve orgazm vardı.

Sonuç: Bu çalışma, SKY’li erkek hastalarda ereksiyon, ejakülasyon ve orgazm başta olmak üzere seksüel fonksiyonların önemli oranda etkilendiğini, hastaların önemli bir kısmının yeterli seksüel danışmanlık almadığını ve bilgilendirilme konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords : Spinal kord yaralanması, seksüalite, seksüel fonksiyon bozukluğu, rehabilitasyo