Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Sonrasında Omuz MRG ve Omuz Ultrasonografisinin Tanısal Tutarlılıklarının Karşılaştırılması

Sedat ALTAY 1 ,Mustafa ÖZKAN 2 ,Tolga KARCI 2 ,Canan ALTAY 3 ,Neslihan TAŞDELEN 4 ,Metin MANİSALI 3 ,Dinç ÖZAKSOY 3
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.69376

Amaç: Ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) rotator kılıfı görüntülemede yaygın olarak kullanılan radyolojik yöntemlerdir. Bu çalışmada amacımız, rotator kılıf hasarı nedeni ile omuz cerrahisi geçiren olgularda US ve MRG’nin tanısal tutarlılıklarını karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Rotator kılıf onarım cerrahisi geçiren 24 hasta omuz US ve MRG incelemeler ile değerlendirildi. Son 10-20 ay içerisinde omuz cerrahisi geçiren olgulardan oluşan çalışma grubunun 5 tanesi erkek, 19’u kadındı ve olguların yaşları 36-72 arası değişmekte idi. Tüm olgularda sağ kol dominant taraftı. Olguların 16 tanesi sağ koldan, 8 tanesi soldan cerrahi geçirmişlerdi. Tüm olgular fizik muayene, fonksiyonel Constant testi, omuz MRG ve US ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Manyetik rezonans görüntüleme ile supraspinatus tendonu 24 olgunun 19’unda görüntülenebildi. Bu 19 olgunun 3’ünde parsiyel yırtık, 5’inde tam kat yırtık saptandı. Geriye kalan 11olguda supraspinatus tendonu normaldi. Ultrasonografi ile 10 olguda parsiyel, 6 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. Sekiz olgu US ile normaldi. Manyetik rezonans görüntüleme ile infraspinatus tendonu 24 olgunun 20’sinde tanımlanabildi. Bu 20 olgunun 17’sinde intakt, 2 tanesinde tam kat yırtık ve bir olguda parsiyel yırtık mevcuttu. Ultrasonografi ile 4 olguda parsiyel, 1 olguda ise tam kat yırtık gösterildi. On dokuz olgu US ile normaldi. Constant skoru ortalama değeri 90,4 olarak saptandı. Çalışmamızda artmış glenohumeral eklem sıvısı 20, artmış akromiklaviküler eklem sıvısı 6 olguda saptandı.

 

Sonuç: Bulgularımız, US ve MRG’nin omuz onarım cerrahisi geçiren olguların görüntülenmesinde yüksek tutarlılık gösterdiğini (kappa: 0,75) ortaya koymaktadır. Takip hastalarında, US supraspinatus, infraspinatus ve biseps tendonlarının görüntülenmesinde ilk seçilecek görüntüleme yöntemi olmalıdır.

Keywords : MRG, US, omuz, rotator kılıf