Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Osteoporozu Olan ve Olmayan Postmenopozal Kadınlarda QUALEFFO-41 Ölçeği ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ruhuşen Kutlu 1 ,Selma Çivi 1 ,Gülseren Pamuk 2
1 Necmettin Erbakan Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.47855

Amaç: Osteoporoz (OP) kemik mineral yoğunluğunda (KMY) azalmaya, kemik mikro mimarisinde bozulmaya ve kırık riskinde artmaya yol açan bir kemik hastalığıdır. Bu çalışmada osteoporozu olan ve olmayan postmenopozal kadınlarda QUALEFFO-41 ölçeği ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesini amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu analitik araştırma menopozda olan 280 kadında yapıldı. Hastaların KMY’si ölçüldü ve yaşam kalitesini değerlendirmek için osteoporoza özgü yaşam kalitesini belirleyen QUALEFFO-41 ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: Çalışmamızda kadınların yaş ortalamaları 56,9±8,3 idi. Olguların KMY’leri değerlendirildiğinde 38’sinde (%13,6) osteoporoz, 156’sında (%55,7) osteopeni bulundu, 86’sı (%30,7) normal idi. Yaş ve menopoz süresi arttıkça osteoporoz sıklığı artarken (p<0,001), beden kütle indeksi (BKİ) arttıkça osteoporoz sıklığı azalıyordu (p<0,001). Aktiviteleri arttıkça osteoporoz sıklığı azalıyordu (p=0,006) ve geçirilmiş kırık öyküsü olanlarda osteoporoz daha fazla idi (p=0,015). Kadınların KMY değerleri ile yaşam kalitesi karşılaştırıldığında negatif yönde, orta derecede anlamlı bir ilişki bulundu. İleri yaş ve düşük eğitimlilerde yaşam kalitesi azalıyordu. Çalışanlarda, gelir düzeyi yüksek olanlarda, düzenli egzersiz yapanlarda ve aktivitesi fazla olanlarda yaşam kalitesi daha yüksekti (p<0,001).

 

Sonuç: Yaş, menopoz süresi, geçirilmiş kırık öyküsü OP’u arttırırken, BKİ ve aktivitenin fazla olması OP’yi azaltıyordu. Çalışanlarda, geliri fazla olanlarda, düzenli spor yapanlarda yaşam kalitesi artarken, ileri yaşlarda, OP olanlarda ve düşük eğitimlilerde yaşam kalitesi azalıyordu. 

Keywords : Osteoporoz, postmenopozal kadın, yaşam kalitesi, QUALEFFO-41