Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

İnme Etki Ölçeği 3,0: Türk Toplumundaki İnmeli Hastalarda Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Aslı ÖZMADEN HANTAL 1 ,Beril Doğu 2 ,Raikan BÜYÜKAVCI 3 ,Banu KURAN 4
1 Uşak Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Uşak, Türkiye
2 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.70487

Amaç: İnmeye, spesifik yaşam kalitesi ölçeği olan İnme Etki Ölçeği 3,0’ın (İEÖ 3,0) Türk toplumundaki inmeli hastalarda güvenilirlik ve geçerliliğini değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 102 hasta alındı. Güvenilirlik, iç tutarlılık (Cronbach α) ve test-tekrar test etme [sınıf içi korelasyon katsayısı (SİKK)] yöntemleri ile; geçerlilik ise İEÖ 3,0’ın alt grup ve total skorları ile Brunnstrom evreleri, Mini-Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), Kısa Form-36 (KF-36) skorları arasındaki korelasyonla değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61,5±12,5 yıl olup, %52,0’ı erkek %48,0’ı kadın hastadan oluşmakta idi. Tüm alt grup ve total skor için Cronbach α değerleri >0,70, SİKK 0,947-0,999 olarak bulundu. Geçerlilik değerlendirmesinde ise Brunnstrom evreleri, MMDD, FBÖ ile İEÖ 3,0 total skorlar arasında pozitif yönde, BDE ile negatif yönde anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). Kısa Form-36’nın ağrı ve genel sağlık alt grupları hariç (p>0,05) diğer alt grupları ile İEÖ 3,0 total skorları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: İnme etki ölçeği 3,0’ın Türkçe versiyonunun güvenilirlik ve geçerliliği gösterilmiş olup, inmeli hastaların izleminde ve klinik çalışmalarda kullanımının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Keywords : İnme, inme etki ölçeği 3,0, güvenilirlik, geçerlilik, yaşam kalitesi