Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Lomber Spina Bifidalı Çocukların Alt Ekstremite Kas Fonksiyonları: Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi

Yasemin Ulus 1 ,Berna Tander 1 ,Yeşim Akyol 1 ,Aykan Ulus 2 ,Burak Tander 3 ,Ömer Kuru 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Department of Nuerosurgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3 Department of Paediatric Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.29052

Amaç: Bu çalışmanın amacı spina bifidalı (SB) çocuklarda alt ekstremitelerin kas gücü, kas tonusu ve kontraktürlerinin ambulasyon ve fonksiyonel durum üzerine etkisinin değerlendirilmesi idi.

 

Gereç ve Yöntemler: Spina bifidalı 54 çocuk çalışmaya alındı. Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (PFBÖ), tüm çocuklarda alt ekstremitelerde eklem hareket açıklığı, alt ekstremitelerin kas tonusu ve kas gücü, 36 aydan büyük çocukların ambulasyon seviyeleri değerlendirildi.

 

Bulgular: Ambule olmayan ve fonksiyonel ambule olan 36 aydan büyük çocuklar arasında kas gücü ve kas tonusu açısından anlamlı fark vardı (p<0,001). Kas gücü ve kas tonusunun PFBÖ skorları üzerine anlamlı etkisi bulunmazken, kontraktür PFBÖ motor (p=0,001) ve PFBÖ kognitif-toplam (p<0,001) skorları üzerine etkisi bulundu. Otuz altı aydan büyük olan çocuklarda, ambulasyonun PFBÖ kognitif (p=0,019) ve PFBÖ motor-toplam (p<0,001) skorları üzerine anlamlı etkisinin olduğu bulundu.

 

Sonuç: Alt ekstremitelerin kas gücü ve kas tonusu, SB’li çocukların ambulasyonunda önemli olabilir. Ambulasyon ve kontraktürler, bu çocukların fonksiyonel yeteneklerinin önemli belirleyicileri olabilirler.

Keywords : Spina bifida, ambulasyon, dizabilite