Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Atorvastatin Kullanan Hastalarda Kas Performansının İzokinetik Test ile Değerlendirilmesi

Gökhan Tuna Öztürk 1 ,Salih Topal 2 ,Murat Özdemir 2 ,Feride Göğüş 3
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.46667

Amaç: Statinler, LDL-kolesterol seviyesinin düşürülmesi için yaygın olarak kullanılırlar. En önemli iki yan etki, hepatotoksisite ve miyopatidir. Miyopati çok nadir görülür ve yaygın kas ağrıları, yorgunluk, serum kreatin fosfokinaz düzeylerinde artma ile karakterizedir. Bu çalışmada atorvastatin kullanan hastalarda, izokinetik kas güçlerindeki etkilenmenin gösterilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 3 ay süreyle 20 mg/gün atorvastatin kullanan 26 hastada, tedavi öncesi ve sonrasında görsel ağrı skoru ile kuvvetsizlik hissi, serum kreatin fosfokinaz seviyeleri, kas-iskelet sistemi performansının niceliksel ve objektif ölçümüne olanak sağlayan izokinetik test ile diz kaslarının kuvveti değerlendirildi.

 

Bulgular: İki hastada tedavi sonrasında miyalji semptomu gözlenirken, bir hastada asemptomatik serum kreatin fosfokinaz yüksekliği gözlendi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası görsel ağrı skorları ile serum kreatin fosfokinaz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 60°/s hızda elde edilen fleksiyon ve ekstansiyon pik tork değerleri, tedavi öncesine göre anlamlı derecede azalmıştı. Bunun statin tedavisine bağlı olarak, mitokondriyal fosforilasyonun bozulması ve enerji üretiminde asıl olarak oksidatif yolu kullanan tip 1 ve tip 2a kas liflerinin etkilenmesine bağlı olabileceği düşünüldü.

 

Sonuç: Bu çalışmada 3 ay süreyle 20 mg/gün atorvastatin kullanımının, klinik olarak belirgin miyopatiye ve serum kreatin fosfokinaz düzeylerinde yükselmeye yol açmadan, izokinetik kas güçlerinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir.

Keywords : Atorvastatin, kas performansı, izokinetik test