Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Obez ve Tip-2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Artmış Kalkaneal Spur Sıklığı

Aydoğan Aydoğdu 1 ,Halil Akbulut 2 ,Tolga Ege 3 ,İlker Taşçı 4 ,Derun Ertuğrul 5 ,Ümit Aydoğan 1 ,Abdullah Taşlıpınar 2 ,Oktay Sarı 2 ,Alper Sönmez 1 ,Muhittin Serdar 6 ,Kenan Sağlam 2 ,Ömer Azal 1
1 Department of Endocrinology and Metabolism, Gülhane School of Medicine, Ankara, Turkey
2 Deparment of Family Medicine, Gülhane School of Medicine, Ankara, Turkey
3 Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane School of Medicine, Ankara, Turkey
4 Department of Internal Medicine, Gülhane School of Medicine, Ankara, Turkey
5 Deparment of Internal Medicine, Keçiören Research and Training Hospital, Ankara, Turkey
6 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Bölümü, Konya, Türkiye
7 Department of Biochemistry, Gülhane School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.21548

Amaç: Obezite, kalkaneal spur (KS) oluşumu için bir risk faktörüdür. Diabetes mellitus ise, doku tamir yeteneğinde azalma ve periferik nöropati nedeni ile kalkaneal spur gelişimi için risk oluşturabilir. Bu çalışmadaki amacımız, tip 2 diyabeti (T2DM) olan ya da olmayan asemptomatik obez hastalarda KS sıklığını belirlemektir. Bunun yanında, tip 2 diabetes mellitus hastalarında KS oluşumu ile ilgili diğer faktörleri araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, tip 2 diabetes mellitusu bulunan 93 obez hasta ve glukoz metabolizma bozukluğu bulunmayan 42 obez kontrol grubu hasta dahil edildi. Hastaların tip 2 diabetes mellitus süresi, yaş ve meslekleri ile ilgili anket düzenlendi. Hastaların fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik değerlendirmeleri yapıldı. İstatistiksel analiz için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15,0 kullanıldı.

 

Bulgular: Tip 2 diabetes mellitusu bulunan hastalarda ve kontrol grubunda ortalama yaş ile Body Mass Indeksleri (BMI) benzerdi (p=0,196, p=0,073). Tip 2 diabetes mellitusu bulunan hasta grubunda kalkaneal spur sıklığı anlamlı olarak yüksekti. Kalkaneal spur ile periferik nöropati ve yaş arasında pozitif korelasyon mevcuttu (p=0,025, p=0,001).

 

Sonuç: Diabetes mellitus komplikasyonları ile kalkaneal spur mevcudiyeti arasındaki ilişkiden ötürü, tip 2 diabetes mellitus hastalarındaki artmış kalkaneal spur sıklığı önemli olabilmektedir. Klinisyenler diyabetik ayak ve diğer ayak malformasyonları gibi komplikasyonları önlemek amacı ile tip 2 diabetes mellituslu hastalarda artmış KS sıklığına daha fazla dikkat etmelidirler

Keywords : Kalkaneal spur, obezite, tip 2 diabetes mellitus, nöropati