Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Osteoporozlu Hastaların Serum ve Tükürüklerinde Ghrelin ve Obestatin Düzeyleri ve Stronsiyum Ranelatın Etkisi

Bahar Çelikbağ 1 ,Gürkan AKGÖL 2 ,Süleyman Aydın 3 ,Ayhan Kamanlı 4
1 Sağlık Bakanlığı Harput Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Fırat University Hospital, Elazığ, Turkey
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.24865

Amaç:Ghrelin ve obestatinin kemik metabolizması üzerine çeşitli etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Bu prospektif çalışmada, postmenopozal osteoporoz tanısı konulmuş bir grup hastada ghrelin ve obestatin hormon düzeylerinin belirlenmesi ve stronsiyum ranelat tedavisi ile değişimin saptanması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya postmenopozal osteoporoz tanısı konulmuş ve tedavi almamış 36 hasta ile aynı yaş grubunda osteoporotik olmayan 21 sağlıklı kontrol grubu alındı. Ghrelin ve obestatin hormonlarını değerlendirmek için kan ve tükürük örnekleri alındı. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri, dual-enerji X-ray absorbsiyometri ile yapıldı. Osteoporoz hasta grubuna stronsiyum ranelat (2 gr/gün) ve kalsiyum (1200 mg/gün)  + D vitamini (800 IU/gün) altı ay süre ile verildi. 

 

Bulgular: Osteoporoz grubunda tedavi öncesi deaçil ghrelin tükürük düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek iken (p<0,05), obestatin tükürük seviyesi kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p<0,05). Osteoporoz grubunda tedavi öncesi ve sonrası, tükürük ve serum ghrelin ve obestatin değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Tedavinin altıncı ayında yapılan ölçümlerde lomber ve femur boyun KMY değerlerinde yükselme olduğu saptandı.

 

Sonuç: Sonuçlarımız serum ya da tükürük ghrelin ve obestatin düzeylerinin kemik metabolizması ile osteoporoz patogenezinde araştırılmaya değer peptitler olduğunu göstermektedir.

Keywords : Postmenopozal osteoporoz, ghrelin, obestatin, stronsiyum ranelat