Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Meme Kanseri Olan Hastalarda Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Yaşam Kalitesi: Omuz Ağrısı, El Kavrama Gücü, Dizabilite ve Emosyonel Durum ile İlişkisi

Özlem Büyükakıncak 1 ,Yeşim Akyol 2 ,Necati Özen 3 ,Yasemin Ulus 2 ,Ferhan Cantürk 1 ,Berna Tander 2 ,Sercan Büyükakıncak 4 ,Ayhan Bilgici 1 ,Ömer Kuru 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
4 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.39206

Amaç: Meme kanseri cerrahisi geçiren hastalarda, erken dönem yaşam kalitesini (YK) değerlendirmek, YK’nın omuz ağrısı, el kavrama gücü (el KG), dizabilite ve emosyonel durum ile ilişkisini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, tek taraflı meme kanseri cerrahisi geçiren 93 kadın hasta dahil edildi. Yaşam kalitesini Kısa Form-36 (KF-36), depresyon düzeyi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), opere edilen tarafta omuz ağrısı (istirahat, hareket), vizüel analog skala (VAS), el KG el dinamometresi, dizabilite Omuz Ağrı Özürlülük İndeksi (OAÖİ) ve Omuz Özürlülük Sorgulaması (OÖS) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47,55±8,79 yıl, operasyon sonrası geçen süre ortalaması 9,52±5,44 ay idi. Hastaların %76,3’ünde hareket, %41,9’unda istirahat sırasında omuz ağrısı, %32,3’ünde ise depresyon tespit edildi. En fazla etkilenen QOL parametresinin, genel sağlık ve fonksiyonel rol olduğu saptandı. KF-36 alt-parametre skorları ile omuz ağrı VAS, OAÖİ, OÖS ve BDÖ skorları arasında negatif korelasyon vardı (p<0,05). El KG ile fiziksel fonksiyon ve fiziksel rol pozitif koreleydi (p<0,05).

 

Sonuç: Meme kanseri cerrahisi geçiren hastaların rehabilitasyonu, YK ve emosyonel durum odaklı olmalıdır. Omuz ağrısı, dizabilite, emosyonel durum ve el KG’nin iyileştirilmesi bu hastalarda YK’yı arttırabilir.

Keywords : Meme kanseri, yaşam kalitesi, depresyon, el kavrama gücü, ağrı, dizabilite