Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Subakromial Sıkışma Sendromunda Manyetik Rezonans Görüntüleme

Sibel Çubukçu Fırat 1 ,Nuran Sabır Akkoyunlu 1 ,Füsun Ardıç 2 ,Oya Topuz 1 ,Fahir Demirkan 3
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli

Subakromial sıkışma sendromu, supraspinatus tendonunun akromion alt yüzeyinde sıkışması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu sendroma yol açan nedenler arasında akromionun şekli, eğimi, osteofit oluşumu gibi nedenler bulunmaktadır. Bu çalışmada, subakromial sıkışma sendromuna neden olabilecek predispozan anatomik faktörlerin varlığının ileri görüntüleme yöntemlerindenolan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi amaçlandı. 55 hastada klinik muayene, direkt grafi, MRG ile değerlendirilme yapıldı. Sıkışma sendromu tanısı alan yaş ortalaması 48.32+15.23 olan 40 hasta ile 42.26+12.98 olan 15 kontrol karşılaştırıldı. Bütün omuzlarda akromionun şekli, eğimi, akromioklavikuler eklem hipertrofisi MRG ile değerlendirildi ve subakromial sıkışma dereceleri ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak; MRG dereceleri ile akromion şekli ve eğimi arasında anlamlı ilişki olduğu gösterildi (p<0.05). Kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada da subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda kıvrık tip akromion şekli ve pozitif anterior eğimin daha fazla olduğu saptandı (p<0.05).

Keywords : Busakromial sıkışma sendromu, Manyetik Rezonans Görüntüleme