Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Kadınlarda Dizde ve Elde Osteoartrit Birlikteliği ve Predispozan Faktörlerin Etkisi

Zeliha Ünlü 1 ,Serdar Tarhan 2
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Manisa

Bu çalışmada, generalize osteortrit (OA) bakımından risk grubunu oluşturan kadınlarda, diz v eel eklemlerinde OA'in birlikte bulunma sıklığı ve buna predispozan faktörlerin saptanması amaçlandı. 109 olguda OA'in şiddeti Kellgren ve Lawrence, Ledigham, Modifiye Thomas ölçütleri kullanılarak değerlendirildi. Elde OA en az sıklıkla sağ diz v elateral tibiofemoral kompartman tutulumu ile birliktelik gösteriyordu. Birliktelikte en önemli predispozan faktör yaş idi. Ellerde poliartiküler tutulum ikinci sırada yer alan bir faktördü ve birinci karpometakarpal eklemle dizlerde lateral kompartmanın birlikteliği dışındaki diz ve el tutulumunda önemli idi. Proksimal interfalangeal ve birinci karpometakarpal eklemlerde diz kmopartmanlarının beraber tutulumu ile hastalığın süresi; distal interfalangeal eklemlerle diz kompartmanlarının beraber tutulumu ile Heberden nodüllerinin varlığı arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Kanımızca bu bulgular henüz pek açık olmayan hastalığın tanımı, klasifikasyonu ve etkili predispozan faktörlere ışık tutacaktır.

Keywords : Diz, osteoartrit, radyografi.