Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 4

Gonartrozlu Hastalarda Klinik Bulgularda Çeşitli Yaşam Kalitesi Ölçümleri Arasındaki İlişkiler

Simin Hepgüler 1 ,Yeşim Şahin 2 ,Mustafa Barış 2 ,Ramazan Akşit 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Bu çalışma diz osteoartrozu olan hastalardaki klinik bulgular ıaraştırmak ve klinik belirtilerle çeşitli yaşam kalitesi ölçümleri ve bu ölçümlerin birbiriyle ilgili bölümleri arasnıdaki ilişkileri incelemek amacıyla planlanmıştır.
Çalışmaya 118 hasta alınmıştır. önce, demografik özellikler, predispozan faktörler, ağrı süresi, istirahat ve hareketteki ağrı, sabah tutukluğu, instabilite ve kilitlenme hakkında sorular sorulmuştur. Klinik muayenede, hastalar hareket sırasında ağrı (VAS-vizüel analog skala) ve krepitasyon, her iki dizin hareket açıklığı, şişlik ve deformiteler yönündendeğerlendirilmiştir. Hastalara ayrıntılı bilgi verildikten sonra, NHP, SF-36, Lequesne indeksi ve WOMAC sorgulamaları yapılmıştır. Ağrı şiddeti (VAS) ile Lequesne indeksi, WOMAC ve NHP'ın ağrı, fiziksel fonksiyon/mobilite skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardı (p<0.01). Ağrı şiddetiyle (VAS) SF-36'nın ağrı, fiziksel ve sosyal fonksiyon bölümleri arasında negatif korelasyon bulundu (p<0.01). Dizlerde instabilite, kilitlenme ve deformite olmasının, hastaların fiziksel, emosyonel ve sosyal fonksiyonlarını etkiledikleri, dizlerin hareket açıklığı azaldıkça, ağrı şiddetinin arttığı ve fiziksel fonksiyonun kötüleştiği gözlendi. Bu testlerin uygun bölümleri arasında anlamlı korelasyonlar bulundu. Diz osteoartrozlu hastaların yaşam kalitesini değerlendirmede, tüm bu sorgulamaların yararlı olduğu sonucuna varıldı

Keywords : Diz osteoartrozu, Yaşam kalitesi, Klinik bulgular.