Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 3

Ankilozan Spondilit'e Serum İmmun Globulin A Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi

Jale İrdesel 1 ,Zeliha Kahraman 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa
2 Serbest hekim, Bursa

Ankilozan Spondilit'li (AS) hastalardahastalık aktivitesi, klinik ve laboratuvar ölçümlerle tanınabilmektedir. Bu hastaların feçeslerinde Klebsiella pnemonia varlığı ve serum immünglobulin A(İgA)'da artış olduğu ve etyopatogenezdeki bu olasılığa dayanarak İgA'nın hastalığın aktif dönemlerinde artış gösterebileceği düşünülmüş ve İgA ile hastalık aktivite ilişkisini inceleyen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma AS'li hastalarda serum İgA konsantrasyonlarını belirlemek, hastalığın klinik ve laboratuvar aktivasyon parametreleri ile ilişkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Yaşları 17 ile 69 arasında değişen 5 kadın, 36 erkek 41 AS'li hasta ve 20 kişilik kontrol grubunda serum İg A, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C reaktif protein (CRP) ölçümleri yapıldı. AS'li hastalar klinik aktivite ölçütlerine göre aktif ve inaktif olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Aktif ve inaktif AS'li hastalarda İg A düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca aktif AS'li hastalarda serum İg A değerlerinin CRP ve ESR ile bağıntılı olduğu gözlendi.

Keywords : Ankilozan Spondilit, hastalık aktivitesi, immunglobulin A, eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein.