Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Lomber Disk Hernili Olgularda, Cerrahi Tedavinin Dejeneratif Süreç Gelişimi Üzerine Olası Etkileri

Teoman Aydın 1 ,Hakan Seyithanoğlu 2 ,Mahmut Remzi Savaş 3 ,Şafak Şahir Karamehmetoğlu 4 ,Halil Koyuncu 5 ,İlhan Karacan 6
1 SSK Vakıf Gureba Eğgitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Vakıf Gureba Eğiüim ve Araştırma Hastanesi, Nörşirurji Kliniği, İstanbul
3 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, İstanbul
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
6 Serbest Fiziyatrist

Lomber disk hernisinde (LDH), uygulanan tedavi yöntemlerinden biri cerrahi girişimdir.Bu çalışmanın amacı, cerrahi girişimin intervertebral eklemde dejenerasyon süreci gelişimine nedenolup olmayacağını araştırmaktır. LDH tanısı konduktan sonraki ilk yıl içinde cerrahi tedavi uygulanan 28 olgu ile, konservatif tedavi uygulanan 28 LDH'li olğu çalışmaya alındı. iki grup arasında yaş, hastalık (LDH) süresi açısından istatistiksel farklılık bulunmadı. Operasyondan sonra geçen ortalama süre 3.6+2.4 yıl idi. Uygulanan cerrahi tedavi laminektomi ve/veya diskektomi idi. Tüm olguların lomber 2 yönlü grafileri alındı ve tek kör olarak incelendi. Cerrahi girişim uygulanan seviyede radyolojik spondiloz bulguları (osteofit, eklem aralığında daralma, skleroz, vakum fenomeni) aynı seviyede LDH'si olan olgularda spondiloz bulguları ile karşılaştırıldı. Cerrahi girişim uygulanan segmentlerde, eklem dejenerasyonu gelişme riskinin yaklaşık 4-10 kat arttığı saptandı. Lomber vertebralar tüm seviyelerde (L1-L5) değerlendirildiğinde, cerrahi tedavi uygulananlarda eklem dejenerasyonu gelişme riskinin yaklaşık 4.5-20 kat daha fazla olduğu saptandı. Cerrahi tedavinin spondiloz gelişme riskini artırdığı ve bu riskartışın bozulan biomekanik ile ilişkili olabileceği söylenebilir.

Keywords : Lomber disk hernisi, cerrahi tedavi, dejenerasyo