Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Fibromyaljinin Tedavisinde Amitriptilin ve Ketoprofen Birlikte Kullanımının Etkinliği

Nurdan Şenerdem 1 ,Afitap İçağasıoğlu 2 ,Hülya Akay 3 ,Betül Toygar 3 ,Neşe Erdoğan 1
1 SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Clinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Fibromiyalji; nedeni bilinmeyen, yaygın, ağrı, çok sayıda ağrılı noktanınvarlığı, yorğunluk ve psikolojik bozukluklara kötü uykunun eşlik ettiği bir hastalıktır. Fibromiyalji içinkabuledilmiş bir tedavi şekli oktur. Çeşitlinonsteroidal antienflamatuar ilaçlar ve trisiklik ajalar kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı amitriptilinin tekbaşına ve ketoprofenle birlikte kullanımının fibromiyalji semptomları üzerine etkinliğini araştırmak; trisiklik bir ajana analjezik eklemenin getirebileceği ek bir yaralanım olup olmadığını gözlemekti. Amerikan romatizma Derneği kriterlerine göre fibromiyalji tanısı konan, şikayetleri en az 3 aydır devam eden 18 yaşından büyük 97 hasta randomize şekilde 2 gruba ayrıldıktan sonra tedavileri Amitriptilin + Plasebo veya Amitriptilin + Ketoprofen şeklinde çift kör olarak düzenlendi. Çalışmanın başlangıcında 4. ve 8. haftalarda aynı gözlemci tarafından muayene edildiler.Ağrılı noktasayısı tesbit edildi. Ağrı, sabahtutukluğu, yorgunluk, uyku bozukluğu, hastanın genel değerlendirmesi VAS'a göre ölçüldü. Psikolojik değerlendirmeleri Symptom Check List 90 uygulanarak belirlendi.Kadın/erkek oranı kadınlar lehine fzalaydı. Her iki grupta da ağrı ve yorğunlukta yavaş fakat anlamlı azalma 8p=0.000), hasta genel değerlendirmesinde ise düzelme (p=0.000) görüldü. Dördüncü haftada saptanan iyilik hali 8. haftada anlamlı olarak devam etti. (p=0.000). Gruplar arasında farklılık yoktu. Ağrılı nokta sayısı, uyku bozukluğu ve sabahtutukluğunda düzelme aptanmadı. Psikolojik skorlar çalışma sonunda aynı kaldı. Her iki grupta da gözlenen iyilik hali amitriptilinin etkisi olarak kabul edildi. Ketoprofen eklenmesinin getirdiği ek ir yaralanım olmadı

Keywords : Fibromiyalji, ketoprofen,amitriptilin.