Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

Pediatrik Rehabilitasyonda Kullanılan Fonksiyonel Değerlendirme Metodları

Gülten Erkin 1 ,Canan Aybay 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, 3. FTR Kliniği, Ankara, Türkiye

Pediatrik fonksiyonel sonuç ölçümleri erişkinlerdeki kadar sık kullanılmamaktadır. Bu metodların kullanılmasındaki zorluk, metod seçiminin çocuğun yaşına, hastalığının tipine ve amacımıza göre değişmesinden kaynaklanabilir. Bu makalede pediatrik fonksiyonel sonuç ölçümlerinin ana klinik amaçları tahmin, ayırt etme, tanımlama ve değerlendirme şeklinde özetlenmiştir. Tahmin ettirici fonksiyonel sonuç ölçümleri, gelecekte fonksiyonel kayıplar için hangi çocukların risk altında olduğunu, kimlerin rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabileceğini tespit etmede kullanılabilir. Ayırt edici metodlar, birey veya gruplar arası ayrımı vurgular. Tanımlayıcı metodlar, tedaviyi planlamada kullanılır, fonksiyonel performanstaki limitleyici faktörleri belirlemek için yeterli ölçüde detaylandırılmalıdır. Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü gibi değerlendirici metodlar birey veya gruplar arasında fonksiyonel performanstaki longitudinal klinik değişiklikleri saptayabilir. Seçilen metod, ölçülen fonksiyon alanına bağlı olarak farklılık gösterir. Motor fonksiyonlar, günlük yaşam aktiviteleri ve gelişimsel alan için farklı metodlar kullanılmaktadır

Keywords : Pediatrik Rehabilitasyon, Serebral Palsi, Fonksiyonel Sonuç