Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

Postmenopozal Kadınlarda Obesite, İnsülin Düzeyi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkiler

Cengiz Öner 1 ,Gülçin Koçak Avcı 2 ,Funda Tosunoğlu 1
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2 Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Ankara

Bu çalışma postmenopozal kadınlarda obesite-insülin, obesite-kemik mineral yoğunluğu ve insülin-kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkileri araştırmak amacı ile gerçekleştirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 30 obez olmayan postmenopozal hastadan oluşuyordu ve yaş ortalamaları 57.7±0.91 idi. 30 obez postmenopozal hastadan oluşan ikinci grubun yaş ortalaması ise 56.2±0.89’du. Tüm hastalarda rutin biyokimyasal testler ve growth hormon, kortizol,  parathormon  ölçümleri yapıldı. Ayrıca hastalarda C peptid E  düzeyleri araştırıldı ve lumbal spinal kemik mineral dansite tetkikleri istendi. Elde edilen sonuçlar postmenopozal obez kadınlarda C peptid E, L2, L3, L4 ve L2-L4 ortalama kemik mineral yoğunluğu değerlerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu (sırası ile p< 0.001, p< 0.01, p< 0.05). Gerek obez, gerekse obez olmayan hastalarda vücut kitle indeksi ile C peptid E ve L2, L3, L4 ve L2-L4 kemik mineral yoğunluğu değerleri arasında anlamlı bir korelasyon mevcuttu  (p< 0.01). C peptid E ile L2, L3 (p< 0.05), L4, L2-L4 (p< 0.01) kemik mineral yoğunluğu değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Obez olmayan hastalara göre daha yüksek insülin düzeyine sahip obez hastalarda kemik mineral yoğunluğu değerlerinin belirgin fazlalık göstermesi ilgi çekiciydi. Bu sonuçlara dayanarak vücut kitle indeksi  ile kemik yoğunluğu arasındaki pozitif ilişkide hiperinsülineminin büyük ölçüde etkili olabileceği kanısına vardık.

Keywords : Postmenopozal osteoporoz, vücut kitle indeksi, insülin düzeyleri