Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

Ağrılı Diz Osteoartritinde Tramadolun Etkinliği

Meral Taşdemir 1 ,Gamze Alaylı 2 ,Ayhan Bilgici 2 ,Ömer Kuru 2
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsu
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Tramadol µ reseptör agonisti, serotonin ve nordrenalin geri alınım inhibitörü, santral etkili bir analjeziktir. Amacımız ağrılı diz osteoartritinde (OA) naproksen ve tramadolun etkisini karşılaştırmaktır.

 

Metod: ACR (American College of Rheumatology) kriterle-rine göre diz OA’i  tanısı konulan 50 diz OA’li hasta, 4 hafta süreyle, naproksen 1000 mg/gün veya tramadol 150 mg/gün almak üzere rastgele ayrıldı. Değerlendirmeler tedavinin başında ve sonunda yapıldı. Primer etkinlik ölçümleri; ağrı için WOMAC ağrı skoru, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) için WOMAC fiziksel fonksiyon skalası kullanılarak yapıldı.

 

Bulgular: Başlangıç ortalama womac ağrı skoru, tramadol için 9.14 ve naproksen için 9.5’di. Tramadol ve naproksen gruplarında ortalama final skoru sırasıyla 4.2 ve 3.8’di. TR ve NP gruplarında ortalama ağrı skoru, tedaviden sonra anlamlı olarak azaldı (p<0.001 ve p<0.001). Tedaviden sonra GYA skoru da gruplarda anlamlı olarak azaldı (p<0.001 ve p<0.001). Çalışmanın sonunda, mevcut ağrının genel şiddetinde ve GYA’nin yerine getirilmesinde NP ve TR grupları arasında anlamlı fark yoktu.

 

Sonuç: Bu çalışma ağrılı diz OA’nın tedavisinde TR ve NP’nin eşit etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords : Diz osteoartriti, ağrı, tramadol, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, analjezik tedavi.