Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

Seronegatif Spondiloartropatilerde HLA-B27 ve Klinik Bulgularla İlişkisi

Çınar Yıldırım 1 ,Ece Kaptanoğlu 2 ,Cahit Kaçar 3 ,Volkan Arıkan 1 ,Evren Tercan 4 ,Tiraje Tuncer 3 ,Aker Akyokuş 5
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bölümü, Antalya
4 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Antalya
5 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya

Seronegatif Spondiloartropatilerde HLA-B27 pozitifliğinin hastalığa duyarlılığı büyük oranda arttırdığı, göz ve kardiyak tutulum açısından da risk faktörü oluşturduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmada romatoloji kliniğimize başvuran seronegatif spondiloartropatilerde HLA-B27 ile klinik tutulum arasındaki ilişkiyi araştırdık. Çalışmaya toplam 57 hasta alındı. Bu hastalardan 43’ü ankilozan spondilit, 9’u reaktif artrit, 4’ü juvenil kronik artrit ve 1’i de psoriatik artritli idi. Hastaların 12’si kadın, 49’u erkekti. Olguların yaşları 9 ile 72 arasında değişmekteydi (ortalama±SD: 34.89±10.55). Tüm olgulardan detaylı öykü alındı, tam bir fizik muayene yapıldı ve HLA-B27 doku antijenleri araştırıldı. Hastaların aile öyküleri, ekstra-artiküler ve periferik eklem tutulumu olup olmadığı kaydedildi. Seronegatif spodiloartropatili 57 olgunun 28’inde (%49.12) HLA-B27 pozitif olarak bulundu. 43 ankilozan spondilitli hastanın ise 25’inde (%58.1) HLA-B27 pozitif idi. Aile öyküsü 12 kişide saptandı. Ondokuz hastada periferik eklem tutulumu, 10 hastada da ekstra-artiküler tutulum bulundu. Aile öyküsü ve periferik eklem tutulumu açısından HLA-B27 pozitif ve negatif olan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamazken, HLA-B27 pozitif olan olgularda ekstra-artiküler tutulumun daha fazla olduğu görüldü (p<0.05). Sonuç olarak kliniğimize başvuran hastalar arasında, özellikle ankilozan spondilitli hastalarda HLA-B27 görülme oranı bildirilenden daha düşük bulunmuştur. HLA-B27 pozitif olan hastalarda ekstra-artiküler tutulum görülme sıklığı artmaktadır ve takipte bu göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords : Seronegatif spondiloartropati, HLA-B27