Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

Serebral Palsi’de Lokomosyon Paternleri

Canan Aybay 1 ,Gülten Erkin 2 ,Asuman Doğan 3 ,Neşe Özgirgin 4
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, 3. FTR Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Lokomosyon çocuğun bir yerden başka bir yere yer değiştirmesi anlamına gelir. Serebral Palsi’li (SP) çocukların kullandıkları lokomosyon paternleri prognoz ve olası deformiteler hakkında önemli bilgiler verebilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan serebral palsili çocukların hangi lokomosyon paternlerini kullandıklarını araştırmak ve bu paternler ile takvim yaşının, gelişimsel yaşın, cinsiyetin, deformitelerin ve görsel problemlerin ilişkili olup olmadığını göstermekti. Çalışmaya 2-12 yaşlar arasındaki 47’si (%48) erkek, 51’i (%52) kız 98 Serebral Palsi’li çocuk alındı. Ortalama yaş 5.8 yıldı. Olgular rehabilitasyon programı sonunda 10 adet lokomosyon paternine göre sınıflandırıldı. En sık (%33.7) kullanılan lokomosyon paterni ortezle yürüme olup bunu emekleme paterni(%16.3) izliyordu. İmmobil olma durumu %11.2 oranında gözlendi. Lokomosyon paternleri ile kronolojik yaş, cinsiyet, deformiteler ve görsel problemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sadece Denver Gelişimsel Tarama Testi ile saptanan gelişimsel yaş, lokomosyon paternleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermiştir.

Keywords : Serebral palsi, lokomosyon paternleri