Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

Functional Limitations of Stroke Patients Having Orthopaedic Disabilities

Güneş Yavuzer 1 ,Şehim Kutlay 1 ,Süreyya Ergin 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Ortopedik özürleri olan inmeli hastaların fonksiyonel kısıtlılıkla- rını belirlemek.
 

Metod: Bu çalışmada, inmeye bağlı hemiplejisi ve ek olarak transtibial amputasyon protezi(n=2), bacak uzunluklarında eşitsizliğe neden olan doğumsal kalça çıkığı (DKÇ) (n=5) veya dejeneratif osteoartrit nede- niyle yapılmış kalça artroplastisi (n=3) bulunan 10 hasta sunuldu. Motor ferformans Brunnstrom Motor Gelişim Skalası, fonksiyonel özürlülük Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeğinin (FBÖ) motor soruları ile rehabilitasyon kliniğine yatışta ve çıkışta olmak üzere toplam iki defa değerlendirildi. Ambulasyon yetisi; hiç, ev içi ve ev dışı olacak şekilde derecelendirildi.

 

Bulgular: Rehabilitasyon kliniğinde kalış süresi ortalama ± standart sapması 123,2 ± 41,9 gündü. Motor FBÖ’deki ortalama kazanç ± standart sapması 8,3 ± 2,5 puandı. Rehabilitasyon programı sonunda plejik tarafında DKÇ ve bacak boylarında eşitsizliği olan bir hasta ambule olamadı, aynı tarafta kalça artroplastisi olan bir hasta ev dışı ambulasyon kazandı, diğer hastalar ev içi ambulasyon aşamasında kaldılar.
 

Sonuç: Sonuç olarak, yoğun rehabilitasyon çabalarına karşın ortopedik özürleri bulunan inmeli hastaların fonksiyonel kazançları sınırlı olmaktadır. Bu hastaların prognozunun bilinmesi, hasta, aile ve rehabilitasyon ekibinin gerekçi hedefler koyabilmesi için  oldukça önemlidir.

Keywords : İnme, ortopedik özürlülük, rehabilitasyo