Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Bel Ağrısı: Olağan Tedavi ve Olağan Tedaviye Eklenen Tiyokolşikosid Kombinasyonunu Karşılaştıran Açık Uçlu Klinik Çalışmanın Sonuçları

Cihan Aksoy 1 ,Gülenay Esen 2
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Sanofi-Synthelabo Medikal Danışman, İstanbul

Özet: Geçmiş: Bel ağrısının semptomatik tedavisinde nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (NSAİ ilaçlar) ve analjezikler genellikle kas gevşeticiler ile kombine olarak kullanılmaktadırlar, ancak özellikle sedasyon başta olmak üzere advers etkiler nedeniyle bazı kas gevşeticilerin kullanımı sınırlıdır. Sedatif etkisi görülmeyen bir kas gevşetici olan tiyokolşikosidin (TCC) bu sorunun tedavisinde güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiştir. Mevcut çalışmada, tiyokolşikosid ve olağan tedavi kombinasyonunun tek başına olağan tedaviye olan üstünlüğü araştırılmıştır.

 

Yöntemler: 93 merkezde akut ve subakut bel ağrısı şikayeti bulunan yetişkin hastalar çalışmaya dahil edilmişlerdir. Her merkez çalışmaya dört hasta dahil etmiştir. Hastalar randomize edilmiş, 5-7 gün süre ile NSAİ ilaçlar ve/veya analjezik ("olağan tedavi" olarak adlandırılmış) (Grup 1) veya "olağan tedavi" ile birlikte, 5-7 gün süre ile günde iki kez 8 mg TCC kapsül (Muscoril ®) (Grup 2) uygulanmıştır. Çalışmaya başlanan günde ve çalışmanın 7. gününde bel ağrısı görsel analog skala (VAS) ile ve disabilite derecesi Roland-Morris Disabilite Anketi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ağrı ve disabilite derecesi çalışmanın 31. gününde tekrar değerlendirilmiştir.

 

Sonuçlar: Grup 1’de 155 hasta ve Grup 2’de 174 hastanın bulguları analiz edilmiştir. Hastaların çoğunluğu (%98.2’si) "olağan tedavi" olarak bir NSAİ ilaçlar kullanmışlardır. Çalışmaya başlanılan günde VAS ve Disabilite Anketi skorları her iki grup için benzer bulunmuştur. Çalışmanın 7. gününde her iki grupta iyileşme görülmüş ancak Grup 2 hastalarında ağrı (p= 0.003) ve disabilite skorlarında (p= 0.0005) daha belirgin iyileşme görülmüş ve benzer sonuçlar çalışmanın 31. gününde de tekrar görülmüştür (sıra ile p=0.004 ve p=0.0005).

 

Yorum: Bel ağrısının semptomatik tedavisinde, TCC’in olağan tedavi kombinasyonuna eklenmesinin, tek başına olağan tedavini  kullanımından daha etkili olduğu gösterilmiştir. Buna ek olarak, kombinasyon tedavisi daha iyi tolere edilmiş ve tek başına olağan tedavi kullanımına kıyasla daha fazla advers etki görülmemiştir

Keywords : Bel ağrısı, kas gevşetici, tiyokolşikosid, NSAİ ilaçlar