Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Servikal Radikülopatide Fleksör Karpi Radiyalis Hoffmann (H) Refleksinin Tanısal Değeri

Gülseren Akyüz 1 ,Önder Us 2 ,B. Tonyalı 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Marmara Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3 Pendik Devlet Hastanesi, Küçükyalı Semt Polikliniği, İstanbu

Elektrofizyolojik çalışmalar ve görüntüleme yöntemleri servikal radikülopati değerlendirilmesinde sık kullanılırlar. Çalışmamızın amacı servikal radikülopati değerlendirmesinde fleksör karpi radiyalis (FKR) kasından elde edilen Hoffmann (H) refleksinin tanısal değerini araştırmaktı. Tek taraflı servikal radikülopati semptom ve bulguları olan 32  hasta ve 48 sağlıklı olgu çalışmaya alındı. Tüm olgularda motor ve duysal sinir iletimleri, F dalgası, fleksör karpi radiyalis kasından H refleksi çalışıldı. Ek olarak hasta grubunda iğne elektromiyografisi (EMG) uygulandı. Elektrofizyolojik tetkiklerden sonra, tüm hastalarda radikülopati varlığını araştırmak için servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Her iki grupta iki taraf arasındaki H refleksi latans farkları tespit edildi. Kontrol grubu ortalamasını 2 standart sapma (SS) geçen değerler anormal kabul edildi. Otuz iki hastanın 20’sinde (%62,5) H refleksi sonuçları anormal bulundu. Hoffmann refleksi, semptomatik tarafta hastaların 17’sinde normalden uzun olarak tespit edilirken, 3 hastada ise elde edilemedi. Yirmi bir hastada (%65,6) kök basısına bağlı iğne EMG’si bulguları görüldü. Manyetik rezonans görüntülemede 32 hastanın 25’inde (%78,1) servikal disk hernisi veya foramen daralmasına bağlı kök basısı vardı.Yapılan istatistiksel analizde, H refleks testi  ve MRG sonuçları arasında anlamlı fark bulunmadı. Sonuçlarımız fleksör karpi radiyalis kası H refleks testinin servikal radikülopati tanısında kullanışlı ve geçerli bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Keywords : Servikal radikülopati, H refleksi, fleksör karpi radiyalis