Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 5

Guillain Barre Sendromlu Hastalarda Rehabilitasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sibel Özbudak Demir 1 ,Meryem Demir 2 ,Gülümser Aydın 3 ,Sevim Orkun 4
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Tokat Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Tokat
3 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale
4 Ankara Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

Gelişmiş ülkelerde akut nontravmatik nöromuskuler paralizilerin en yaygın nedeni olan Guillain Barre Sendromu (GBS) oluşturduğu fiziksel ve psikososyal problemler nedeniyle rehabilitasyon açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı GBS’lu hastaları klinik özellikler, komplikasyonlar, ambulasyon seviyesi ve fonksiyonel düzey açısından değerlendirmek ve rehabilitasyon sürecinde kaydedilen gelişmeleri ortaya çıkarmaktı. Çalışmaya 34’ü kadın, 14’ü erkek toplam 48 hasta alındı. Hastaların klinik demografik özellikleri, komplikasyonları, kalsiyum (Ca), hemoglobin (Hb) düzeyleri ve elektronöromyografi (ENMG) bulguları kaydedildi.  Fonksiyonel düzeyi belirlemek için 6 Puan Skalası (6PS) ve ambulasyon düzeyini saptamak için Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) kullanıldı. Hastalık süresi ortalaması 138.9 gün, rehabilitasyon süresi ortalaması 66.2 gün olarak tespit edildi. Hastaların tümünde kuvvetsizlik, beyin omurilik sıvısında protein artışı ve tipik ENMG bulguları mevcuttu. Diğer sık görülen klinik bulgular parestezi (%80) ve ağrıydı (%64.6). En sık görülen komplikasyon pnömoniydi (%20.8). Pnömoniyi derin ven trombozu (%16.7) ve kontraktür (%12.5) izledi. Yaş ile taburculuktaki 6PS  değerleri (P<0.05) ve ağrı ile rehabilitasyon süresi (P<0.05) arasında anlamlı pozitif ilişki saptandı. Duyu kaybı ile taburculuktaki FAS skorları arasındaki ilişki pozitif ve anlamlıydı (P<0.05). Sonuçlarımız, GBS’lu hastalarda özürlülüğü azaltıp bağımsızlığı artırmada rehabilitasyon programının gerekliliğini ve rehabilitasyon süresini kısaltmada ağrı ile mücadelenin önemli olduğunu göstermektedir.

Keywords : Guillain barre sendromu, rehabilitasyon, fonksiyonel ambulasyon skalası, 6 puan skalası