Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

Friedreich Ataksili Hastaların Genel Özellikleri ve Rehabilitasyon Sonuçları: Retrospektif Bir Çalışma

Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 1 ,Aydan Kurtaran 2 ,Gülten Erkin 3 ,Kurtuluş Kaya 4 ,Canan Aybay 5
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3 Tatvan Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bitlis, Türkiye
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, 3. FTR Kliniği, Ankara, Türkiye

Friedreich Ataksisi (FA) genellikle genç adolesan dönemde ataksik yürüyüşle kendini gösteren, buna skolyoz ve ayak deformitelerinin eşlik ettiği bir spinoserebellar sistem hastalığıdır. Bu retrospektif çalışmada, 30 FA’lı hastanın demografik, genetik ve klinik özellikleri, taburculukta ulaştıkları fonksiyonel ambulasyon düzeyleri araştırıldı. Hastaların yatış ve taburculukta fonksiyonel ambulasyon düzeyleri Hoffer’in kriterlerine göre sınıflandırıldı. Hastaların 21’i erkek, 9’u kadındı. Erkek hastaların yaş ortalaması 23.09±9.21(9-47), kadınların 21.33± 5.52(12-29) olup, rehabilitasyon süresi ortalaması 37.17±16.16(10-70) gündü. Hastaların hepsinin kliniğinde ataksik yürüyüş mevcuttu. Yirmi hastada (%66.6) dizartri, 10’unda (%33.3) nistagmus, 17’sinde (%56.6) skolyoz, 17’sinde (%56.6) pes kavus saptandı. Rehabilitasyon programı sonunda 6 hastanın fonksiyonel ambulasyon seviyesinde değişiklik olduğunu; 3 hastanın seviye 1 (ambule), 3 hastanın ise seviye 2 (ev içi ambule) düzeyine geldiğini izledik. Çalışmamızda hastalardaki ilk bulgu ataksi olup, ortopedik deformitelere sık rastlanmıştır. Rehabilitasyon programı, hastalığın doğal seyrini çok değiştirmese de ambulasyon kalitesini artırmaktadır.

Keywords : Friedreich ataksisi, rehabilitasyo