Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda El Bilek Boyutları, Klinik ve Elektrodiagnostik Özellikler

O. Hakan Gündüz 1 ,Pınar Borman 2 ,Hatice Bodur 3 ,Halil Uçan 4
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4 Turkish Ministry of Health, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Karpal tünel sendromu klinikte en sık karşılaşılan tuzak nöropatisidir. Son yıllarda tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve hastalığın daha yaygın olarak bilinmesi nedeniyle prevalans ve insidansı giderek artmaktadır. Dolayısıyla klinisyenlerin diagnostik ve prognostik yaklaşımını geliştirmek oldukça önemlidir. Biz bu çalışmada ilk defa tanı konulan karpal tünel sendromlu hastalarda semptom özellikleri ve şiddeti, provokatif testler ve el bilek boyutlarının ölçüleri (genişlik ve kalınlık) ile bunların elektrodiagnostik bulgularla ilişkisini araştırdık. Çalışmaya elektronöromiyografik incelemelerle ilk kez tanı konan ve yaş ortalaması 49,5+10,8 yıl olan 4 (%6,6) erkek, 57 (%93,4) kadın toplam 61 karpal tünel sendromlu hasta alındı. Hastalara semptomlar ve fonksiyonel duruma yönelik sorgulama yapıldı, bilateral Tinel ve Phalen testleri uygulandı, her iki el bileğinin boyutları ölçüldü. En sık karşılaşılan yakınmalar geceleri artan el ve el bileği ağrısı, uyuşukluk ve el bileği proksimaline yansıyan ağrı idi. Klinik semptomlar ile elektronöromiyografik bulguların şiddeti arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Tek başlarına Tinel, Phalen testleri ve el bilek ölçülerinin duyarlılığının yüksek olmadığı görüldü. Yalnızca sağ tarafta, el bilek kalınlığı ile median sinir motor distal latansı arasında anlamlı ilişki saptandı. Bunun dışındaki parametrelerle el bilek ölçümleri arasında belirgin bir ilişki bulunamadı. Sonuç olarak karpal tünel sendromlu hastalarda provokatif testlerin ve el bilek boyutlarının duyarlılık ve özgünlüğünün tek başlarına yüksek olmadığı belirlendi. Hastaların yakınmaları ile elektrodiagnostik parametreler arasında belirgin bir korelasyon bulunamadı.

Keywords : Karpal tünel sendromu, elektronöromiyografi, median sinir, bilek ölçüleri.