Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

Romatoid Artritli Hastalarda Ayakta Görülen Deformiteler ve Pedobarografik Değerlendirme

Nurettin Taşdemir 1 ,Hakan Tuna 2 ,Siranuş Kokino 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Romatoid artrit, etyolojisi belli olmayan, sistemik, progresif seyirli olarak eklemleri tutan, oluşturduğu deformiteler ile fonksiyonel yetersizlik yaratan bir hastalıktır. Periferik eklem tutulumu gösteren romatoid artrit, ayakta da pek çok deformiteye yol açar. Ayakta yol açtığı deformitelerin neden olduğu sosyal, ekonomik, fiziksel rahatsızlıklar romatoid artritte ayak tutulumunun önemini göstermektedir. Bu görüşten yola çıkarak, çalışmamızda hastaların eklem deformitelerinin tutulan ayakta basınç ölçümleri üzerine yaptığı değişiklikler değerlendirildi. Çalışma, Trakya bölgesi popülasyonundan, ARA kriterlerine göre romatoid artrit tanısı konulmuş, takipleri sürdürülen 49 hasta üzerinde yapıldı. Hastaların fizik muayene ile klinik durumu tespit edildi. Deformiteleri değerlendirmek için radyolojik araştırmalar yapıldı. Statik ve dinamik pedogram ölçümleri kaydedildi. Tespit edilen deformiteler ile hastanın yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, hastalık süresi ve pedogram değerleri arasındaki ilişkiler araştırıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda; hastalarda pes planus (29/49), halluks valgus (22/49), subtalar valgus (13/49), çekiç parmak (12/49), pençe parmak (4/49) deformiteleri tespit edildi. Radyografi değerlendirmesi sonucu kalkaneal spur (18/49), aşil tendon kalsifikasyonu (14/49) saptandı. Romatoid artritteki deformitelerin pedogram değerlendirmeleri sonucunda;  her deformitenin farklı  sonuçlar verdiği ve biomekanik yönden ayrı etkisi olduğu gözlemlendi. Bu nedenle ayak basınç ölçümlerinin romatoid artritli hastalarda deformitelerin takibinde ve biomekanik etkilerini görmede önemli  bir gereç olduğu dikkate alınmalıdır. 

Keywords : Romatoid artrit, deformite, ayak basınç dağılımı