Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

Vertigosu Olan ve Olmayan Olgularda Servikal Dejeneratif Değişikliklerin Vertebral Arter Kan Akımı Üzerine Etkileri

Aslan Bilici 1 ,Abdurrahman Can 2 ,Sevda Kocamaz 3 ,Ali Gür 4 ,Kemal Nas 5
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
4 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Vertigo, servikal spondiloz sonucu oluşabilen vertebrobaziler yetmezlik sendromunun (VBYS) önemli  bir bulgusudur. Bu çalışmanın amacı vertigosu olan ve olmayan servikal spondilozlu hastaların vertebral arter (VA) kan akım hızlarını renkli Doppler ultrasonografi (RDUS) yöntemiyle incelemek ve dejeneratif değişikliklerle VA kan akım hızları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Vertigosu olan servikal spondilozlu 30 hasta (I. grup), vertigosu olmayan servikal spondilozlu 20 hasta (II. grup) ve 20 sağlıklı birey (III. grup) çalışma kapsamına alındı. Çalışmaya alınan tüm hastalarda, RDUS tekniği ile bilateral VA’lerin maksimum sistolik hız (MSH) ve diastol sonu hızları (DSH) değerlendirildi. Çalışmaya aldığımız I. grup hastaların  yaş ortalaması 49.2± 8.52, II. grubun 47.35 ± 8.23  ve III. grubun ise 45.63 ± 4.75 olarak saptandı. Üç grubun tüm VA kan akım hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık saptandı(p<0,01 ve p<0,001). Olgularımızın osteoartrit evresi ile tüm vertebral arter akım hızları arasında anlamlı derecede ilişki bulundu (p<0,001). Sonuç olarak, vertigosu olan servikal spondilozlu olguların vertebral arter kan akım hızlarının değerlendirilmesinde ve takibinde non invaziv, komplikasyonsuz ve uygulaması kolay olan RDUS yararlı bir yöntemdir

Keywords : Servikal dejeneratif değişiklikler, vertigo, renkli doppler ultrasonografi