Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

Yatarak Tedavi Gören Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikotrop İlaçların Kullanımı

Okan Çalıyurt 1 ,Ferda Özdemir 2 ,Derya Demirbağ Kabayel 3 ,Siranuş Kokino 4 ,Erdal Vardar 5
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Derya Demirbağ Kabayel; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
5 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne

Psikotrop ilaçlar, psikiyatri alanı dışında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir çok tıp dalında tedaviye dahil edilen psikotroplar Fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) hastalarının tedavisinde de sık olarak tercih edilmektedir. Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon servisinde bir yıl içinde yatarak tedavi gören hastalar arasında psikotrop ilaç kullanma sıklığının saptanması ve kullanılan psikotropların belirlenmesi amaçlanmıştır. Retrospektif olarak hasta dosyaları değerlendirilerek yatarak tedavi gören 215 hasta verisine ulaşılmış, yatış tanıları, hastalık süreleri ve sosyodemografik verileri elde edilmiştir. Hastaların %17.2’sinde psikotrop ilaçların kullanıldığı saptanmıştır. En sık olarak antidepresanlar kullanılmış, bunu anksiyolitikler ve antipsikotikler takip etmiştir. Kadınlarda psikotrop kullanımı erkeklerden daha yüksek olarak bulundu. Kronik hastalarda psikotrop kullanımı, 6 aydan daha kısa süredir hasta olanlara göre yaklaşık iki kat daha fazlaydı. Bu farklılıklar istatistiksel olarak da anlamlıydı. Sonuç olarak her 4-5 yatan FTR hastasından birinin psikotropları kullandığı ve bu popülasyonda hasta grubunun yaşlı ve kronik hastalardan oluşması nedeni ile psikotrop ilaçların yan etkilerine de yüksek duyarlılığın olacağı gerçeği bilinmelidir. Psikotrop ilaç tedavisinde yan etkiler göz önüne alınmalı ve psikotroplar uygun endikasyonlarda doz ve süre değerlendirmesi yapılarak kullanılmalıdır

Keywords : Psikotrop ilaçlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, yatan hasta