Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Comparison of Cryotherapy with Superficial Thermotherapy in Patients with Cervical Spondylosis

İlhan Karacan 1 ,Halil Koyuncu 2 ,Şafak şahir Karamehmetoğlu 3 ,Ömer Kocaman 4
1 Serbest Fiziyatrist
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce

Bu çalışmanın amacı, servikal spondilozlu hastalarda kriyote-rapi ve yüzeyel sıcak tedavisininin etkilerini karşılaştırmaktı. Çalışmaya 45 servikal spondilozlu (15 erkek, 30 kadın) hasta dahil edildi. Bunların yaş ortalaması 46.6 ± 12.6 yıl idi. Olgular, iki gruba randomize olarak dağıtıldı. Birinci gruba (n=21) servikal bölgeye 20 dakika soğuk uygulaması yapıldı. İkinci gruba (n=24), servikal bölgeye 20 dakika sıcak paket evde uygulandı. Tedaviler günde iki kez, haftada beş gün, iki hafta uygulandı. Tüm olgulara parasetamol (3x500mg) verildi. Değerlendirmeler, tedavi öncesi, birinci hafta ve ikinci hafta sonunda kör olarak yapıldı. Olguların yaş, cinsiyet ve radyolojik grade açısından iki gruba dağılımı benzerlik göstermekteydi. Görsel analog skala ile değerlendirilen istirahat ağrısı, birinci grupta birinci hafta sonunda % 25.3 (p<0.001), ikinci hafta sonunda % 39.2(p<0.001); ikinci grupta ise sırasıyla % 43.5 (p<0.001) ve % 60.8 (p<0.001) azaldı. Eklem hareketlerinde ağrı, birinci grupta birinci hafta sonunda % 25.8 (p<0.001), ikinci hafta sonunda % 38.4 (p<0.001); ikinci grupta ise sırasıyla % 43.8 (p<0.001) ve % 61.4 (p<0.001) azaldı. Paravertberal kas spazmı olan hasta sayısı, birinci grupta birinci hafta sonunda % 27.7 (p>0.05), ikinci hafta sonunda % 50 (p=0.01); ikinci grupta ise sırasıyla % 52.1 (p=0.0004) ve % 73.9 (p=0.0001) azaldı. Eklem hareket kısıtlılığı olan olgu sayısı, birinci grupta birinci hafta sonunda % 10 (p>0.05), ikinci hafta sonunda % 20 (p>0.05); ikinci grupta ise sırasıyla % 47.8 (p=0.0011) ve % 62.2 (p=0.0001) azaldı. Sonuç olarak, servikal spondilozlu hastalarda yüzeyel sıcağın kriyoterapiden daha etkili olduğu belirtilebilir.

Keywords : Soğuk tedavisi, yüzeyel sıcak, servikal spondiloz.