Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Evaluation of Pulmonary Functions, Respiratory Muscles and Phrenic Nerve Conduction in C3-C4 Discopathies

Özlem Bölgen Çimen 1 ,Cengiz Tataroğlu 2 ,Bahar Ulubaş 3 ,Sacettin Özışık 4 ,Canan Erdoğan 5
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersin
5 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Mersi

Bu çalışmanın amacı C3-4 disk lezyonu olan hastalarda so- lunum fonksiyon testlerinin, solunum kas gücünün ve firenik sinir iletilerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya yaş ortalaması 50.05± 10 yıl olan servikal 3-4 diskopatili 21 hasta alındı. Yaş ortalaması 45,66±10.64 yıl olan 13 sağlıklı bireyden (3 erkek, 10 kadın) kontrol grubu oluşturuldu. Diyafram kası bileşik kas potansiyeli başlangıç latansı ve pik to pik amplitude değerlendirildi. Solunum kas gücü ‘mouth pressure meter’ ile maksimum inspiratuvar basınç (MİB) ve maksimum ekspiratuvar basınç (MEB) olarak kaydedildi.  Hastaların ve kontrollerin birinci dakikadaki zorlu ekspiratuvar hacim(FEV1(%)), FEV1/FVC, maksimum orta akım hızı(FEF%25-75(%)), birinci saniyedeki zorlu inspiratuvar hacim (FIV1(%)) ve maksimum istemli ventilasyon (MVV(%)) ölçümleri bilgisayarlı spirometre ile ölçüldü. Hasta ve kontrollerin FVC(%) değerleri normal sınırlar içinde olmakla birlikte, hastaların değerleri kontrollere göre anlamlı derecede düşüktü. Firenik sinir latansı FIV1(%) ile hafif korelasyon göstermekte idi (r=-0.46, p=0.016). Sonuç olarak, respiratuvar semptomu olmayan C3-4 disk lezyonlu hastaların solunum fonksiyon testlerinin ve solunum kas gücünün normal olduğunu söyleyebiliriz.

Keywords : C4 radikülopati, solunum fonksiyonları, maksimum inspiratuvar basınç, diyafram bileşik kas aksiyon potansiyeli, firenik sinir iletimi