Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Omurilik Yaralanması Sonrası Üriner Komplikasyonlar

Yaprak Demir 1 ,Berrin Gündüz 2 ,Belgin Erhan 2
1 SB 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Klinik, İstanbul
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada amacımız uzun dönem sürekli kateterizasyon, hasta altı bezi, kondom kateter kullanan hastalarla uzun dönem temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan hastaların üriner komplikasyonlar yönünden karşılaştırılmasıydı. Çalışmada 1996-2003 yılları arasında SB 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde videoürodinami tetkiki ile noroürolojik değerlendirilmesi yapılan 380 omurilik yaralanmalı hasta retrospektif olarak değerlendirilerek iki grup oluşturuldu. Birinci grup uzun dönem sürekli kateterizasyon, hasta altı bezi veya kondom kateter kullanan 71 hasta, ikinci grup uzun süre düzenli temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan 20 hastadan oluştu. İki grup arasında yaş, cinsiyet, hastalık süresi, boşaltım yöntemini kullanma süresi, yaralanma seviyesi, videoürodinamik tanılar yönünden istatististiksel olarak anlamlı fark yoktu. Gruplar üriner sistem komplikasyonları yönünden değerlendirildiğinde birinci grupta taş, mesane trabekülasyonu, üretral defekt, vezikoüreteral reflü, hidronefroz, ve üretral fistül saptandı. İkinci grupta ise taş ve mesane trabekülasyonu görüldü. Grup 1’de ürolojik komplikasyon sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla görüldü (p<0.05). Görülen komplikasyonlara göre irdelendiğinde grup 1’de mesane, trabekülasyonu anlamlı düzeyde yüksek oranda saptandı (p<0.05). Omurilik yaralanmasında nöropatik mesane, hastaların mortalite ve morbiditesini etkileyen önemli bir komplikasyondur. Nöropatik mesaneye bağlı komplikasyonlar hastaların uygun zamanda nöroürolojik yönden değerlendirilmesi ve uygun tedavinin seçimiyle önlenebilir.

Keywords : Omurilik yaralanması, nöropatik mesane, üriner komplikasyonlar, temiz aralıklı kateterizasyon, sürekli kateterizasyo