Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Romatoid Artrit ve Osteoartrit Hastalarında Laboratuvar Parametrelerinin Karşılaştırılması

Siranuş Kokino 1 ,Esra Esen 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Bu çalışmada romatoid artrit tanısında inflamatuvar süreci gösteren laboratuvar yöntemlerinin yanısıra rutinde kullanılan diğer biyokimyasal parametreler de incelenerek romatoid artrit ve osteoartrit gruplarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya servisimizde izlenen 34 romatoid artrit ve 34 osteoartritli hasta alındı. Akut dönemde olan hastalar çalışma kapsamı dışında bırakıldı.  Her iki grubun laboratuvar değerlendirmesinde lökosit, eritrosit, trombosit sayısı, hemoglobin, hematokrit değeri, eritrosit sedimentasyon hızı, trigliserid, kolesterol, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, ürik asit, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz değerleri incelendi ve ortalamaları karşılaştırıldı. Laboratuvar parametrelerin hastalık süresi ve tutulan eklem sayısı ile korelasyonu araştırıldı. İstatistiksel analizde bağımsız gruplarda t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Osteoartrit grubu ile karşılaştırıldığında, romatoid artrit grubunda lökosit ve trombosit sayısı, alkalen fosfataz ve eritrosit sedimentasyon hızı değerinde anlamlı yükseklik; eritrosit sayısı, hemoglobin, hematokrit, trigliserid, kolesterol, ürik asit ve kalsiyum değerinde anlamlı düşüklük saptandı (p<0.05).  Fosfor, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, alanin amino transferaz, aspartat amino transferaz  değerlerinde ise anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Romatoid artrit grubunun laboratuvar değerlendirmelerinde farklılık saptanan parametrelerinde, hastalık süresi ve tutulan eklem sayısı açısından anlamlı korelasyon saptanmadı. Romatoid artrit ve osteoartrit gruplarının laboratuvar parametreleri arasındaki farklılıkların daha ayrıntılı incelenmesi hastalığın patogenezinin anlaşılmasına da katkıda bulunabilecektir

Keywords : Romatoid artrit, osteoartrit, laboratuvar inceleme