Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Parsiyel Supraspinatus Tendon Rüptürü Olan Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Düşük Doz Lazer Tedavisinin Etkinliği

Funda Taşcıoğlu 1 ,İlknur Dalkıran 2 ,Cengiz Öner 3
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir
2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir
3 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışmamızın amacı, parsiyel supraspinatus tendon rüptürüne bağlı subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) tanısı konan hastalarda düşük doz lazer tedavisinin etkinliğini araştırmaktı. Elli yedi hasta (48 kadın, 9 erkek) randomize olarak iki gruba ayrıldı. Yirmi dokuz hastadan oluşan ve yaş ortalamaları 53.88 yıl, ortalama yakınma süreleri 6.78 ay olan 1. gruptaki hastalara hotpack, ultrason, transkuteneal elektriksel sinir stimülasyonu ve egzersizden oluşan fizik tedavi programı 15 seans süreyle uygulandı. Yirmi sekiz hastadan oluşan ve yaş ortalamaları 55.07 yıl, ortalama yakınma süresi 5.83 ay olan 2. gruptaki hastalara ise bu fizik tedavi modalitelerine ek olarak düşük doz lazer tedavisi yine 15 seans süre ile uygulandı. Klinik değerlendirmeler tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedaviden 6 ay sonra yapıldı ve bu değerlendirmelerde hastanın istirahat, aktivasyon ve gece ağrısının düzeylerini belirlemek için vizüel analog skala, omuzun klinik ve fonksiyonel değerlendirmesi için Constant skalası kullanıldı. Elde edilen sonuçlar, her iki grupta da ağrı ve Constant skalası açısından tedavi öncesine göre tedavi sonrası ve tedaviden 6 ay sonra ileri derecede anlamlı düzelme olduğunu gösterdi (p<0.001). Gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında ise hiçbir parametrede farklılık bulunmadı (p>0.05). Bu sonuçlar parsiyel supraspinatus tendon rüptürü olan SSS’ lu hastalarda  klinik iyileşme açısından düşük doz lazer tedavisinin diğer fizik tedavi modalitelerine bir katkısı olmadığını düşündürdü.

Keywords : Fizik tedavi, lazer, subakromiyal sıkışma sendromu, parsiyel supraspinatus tendon rüptürü