Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Ankilozan Spondilitte Fizik Tedavi Ajanlarının Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum Üzerine Etkisi

Hidayet Sarı 1 ,Bahar Çakmak 2 ,Günay Can 3
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk ve Çevre Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Ankilozan spondilit (AS) etyolojisi bilinmeyen, omurgada progresif kemik füzyonuna yol açan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Takip ve sonuçların değerlendirilmesinde klinik ölçüm ve labarotuvar değerlendirilmesinin yanında son zamanlarda artık yaşam kalitesi ölçütleri de kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ankilozan spondilitli hastalarda fizik tedavi ajanlarının yaşam kalitesi ve emosyonel durum üzerine olan etkisini ortaya koymaktı. Modifiye New-york, ESSG, Amor kriterlerine göre tanı koyduğumuz 23 erkek 7 kadın hasta çalışmaya alındı. Medikal tedavi grubu (MT) ve fizik tedavi grubu (FT) olarak adlandırılan iki grup oluşturuldu. Randomize olarak oluşturulan birinci gruba medikal ve egzersiz tedavisi; ikinci gruba ek olarak fizik tedavi ajanları (ultrason ve infraruj) uygulandı. Her iki gruptaki hastalar  yaşam kalitesi ölçekleri olarak SF-36’nın akut formu, Nottingham sağlık profili ve emosyonel değerlendirme için Beck depresyon skalası (BDS) ile tedavi öncesi , 2. hafta ve 4. hafta takip edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. BDS, NHP ve SF-36 ölçeğinin ağrı, genel sağlık ve fonksiyonel rol güçlüğü parametrelerinde FT grubunda MT grubuna göre istatistiksel anlamlı fark saptandı. Sonuç olarak kullanılan indeksler sonucunda AS tedavisinde fizik tedavi ajanlarının kullanılması ile sadece ağrı üzerine değil yaşam kalitesi ve emosyonel durum üzerine de olumlu etkiler saptanmıştır

Keywords : AS, fizik tedavi ajanları, yaşam kalitesi ve emosyonel durum