Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 3

Uzun Süreli Romatoid Artriti Olan Hastalarda Osteoporoz

Nurdan Paker 1 ,Derya Soy 2 ,Nur Kesiktaş 3 ,Ayşe Nur Bardak 4 ,Metin Erbil 3
1 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 70.Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
4 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmanın amacı uzun süreli romatoid artrit (RA)’sı olan kadın hastalarda kemik mineral yoğunluğu (KMY)’yi ölçmek, osteoporoz (OP) sıklığını ve risk faktörlerini araştırmak idi. KMY 37 RA’lı kadın hastada ve  uygun yaşta 30 sağlıklı kadında lomber omurga ve femur boynundan Dual Energy X-ray Absorpsiyometri (DEXA) kullanılarak ölçüldü. RA’lı hastalardaki osteoporoz sıklığı lomber omurgada %35,1 ve femur boynunda %32,4 idi. RA’lı hastaların %78’i postmenopozal dönemde idi. Hasta grubunda yaş ortalaması 59,4 yıl, hastalık süresi 9,6 yıldı. RA'lı grupta lomber omurga ve femur boynu KMY'si kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,01). Osteoporoz göstergeleri; lomber omurga için  ileri yaş ve azalmış fonksiyonel kapasite, femur boynu için ileri yaş ve düşük  vücut kitle indeksi (VKİ) idi. Geçmişte kortikosteroid (KS) kullanımı ile osteoporoz arasında bir ilişki bulunamadı.

Keywords : Romatoid artrit, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu