Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 3

Fibromiyalji Sendromu’nda Moklobemid’in Klinik Etkinlik ve Tolerabilitesi

Halil Koyuncu 1 ,Fatma Kılınç 2 ,Teoman Aydın 3 ,Fatma Nejat 4 ,Murat Uludağ 5
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 Serbest Hekim
3 SSK Vakıf Gureba Eğgitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Fibromiyalji Sendromu’nda (FMS) antidepresanlar yaygın olarak kullanılır. Çalışmamızda, bu sendromda moklobemidin etkinlik ve toleransı araştırıldı. Çalışmaya, FMS tanısı konmuş, Beck Depresyon Skalasına göre ciddi depresyonu olan 21 kadın olgu alındı. Hastaların yaş ortalaması 45,6±12,1 ve şikayet süresi 8,3±5,6 yıldı. Moklobemid  2x300 mg/gün oral olarak verildi. Tedavi süresi 45 gündü. Kontroller 15. ve 45. günlerde yapıldı. Tedavi öncesi ağrı (VAS’a göre) 7,6±1,3 idi. Ağrı 15. günde %24,6 (p<0,005) ve 45. gün %48,1 (p<0,0001) oranında anlamlı azaldı. Hassas nokta sayısı tedavi öncesi (TÖ) 12 iken, 15. gün %23 (p<0,001) ve tedavi sonrası (TS) %46,7 (p<0,001) oranında anlamlı azaldı. Hassas nokta presyon ağrısı (VAS’a göre) TÖ 8,2±1,9 iken, 15. gün %19 (p<0,01) ve TS %41,6 (p<0,001) oranında anlamlı azalma gösterdi. Uyku bozukluğunda düzelme anlamlı değildi (p>0,05). Sabah tutukluğu süresi, TÖ 27±30,3 dk iken, kontrollerde %35,7 (p<0,007) ve %64,2 (p<0,0001) oranında kısalma saptandı. Diğer şikayetlerde anlamlı düzelme yoktu. Yan etki oranı kontrollerde sırasıyla %28,5 ve %19 idi. En sık mide ekşimesi, uykusuzluk, baş ağrısı ve bulantı bildirildi. Tolerans 15. ve 45. günlerde %100 çok iyi-iyi idi. Ciddi depresyonu olan FMS’de 2x300 mg/günlük dozun oldukça etkin ve tolerabl olduğu belirtilebilir.

Keywords : Fibromiyalji sendromu, moklobemid, depresyo