Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Akut Faz Reaktanları ve Lezyon Büyüklüğünün İnmeli Hastalarda Fonksiyonel Prognoza Etkileri

Ayşenur Taş 1 ,Ece Kaptanoğlu 2 ,Kerim Yılmaz 3 ,Aytekin Akyüz 1 ,Ertuğrul Bolayır 1 ,Suat Topaktaş 1
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Son yıllarda, inmeli hastalarda prognozun akut faz reaktanları ve lezyon büyüklüğü ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür, ancak literatürde bu konuda birbirinden farklı sonuçlar vardır. Bu çalışmanın amacı inmeli hastalarda, erken dönemdeki fonksiyonel prognozun lezyon büyüklüğü ve akut faz reaktanları ile ilişkisini araştırmaktır. Akut iskemik inme tanısı konmuş olan 64 hastada ilk 24 saat içinde serum C-reaktif protein, fibrinojen, ve serüloplazmin düzeyleri ölçüldü. Tüm hastalara beyin tomografisi çekildi. Hastaların fonksiyonel durumları yatışlarının ilk 24 saati içinde ve olaydan 3 ay sonra Barthel İndeksi ile değerlendirildi. Üçüncü ay Barthel indeksi ile birinci gün Barthel indeksi arasında pozitif, üçüncü ay Barthel indeksi ile C-reaktif protein, serüloplazmin, lezyon büyüklüğü ve yaş arasında ise negatif korelasyon bulundu. Lezyon büyüklüğü ile C-reaktif protein arasında da pozitif korelasyon saptandı (p<0.05). Barthel indeksine göre bağımlı olan grupta akut faz reaktanlarının, lezyon büyüklüğünün ve yaşın daha yüksek ve geliş Barthel skorlarının daha düşük olduğu görüldü (p<0.001, Mann Whitney U). Lojistik regresyon analizi ile üçüncü ayda Barthel indeksine göre bağımlı ve bağımsız grubu belirlemede ise serüloplazmin (OR, 4,8; %95 CI, 24,04 ile 9,72 arasında; p=0,029) ve lezyon büyüklüğü (OR, 2,7; %95 CI, 1,17 ile 6.34 arasında; p=0,019) etkili olan bağımsız faktörler olarak bulundu. Sonuç olarak, lezyon büyüklüğü ve serüloplazmin düzeylerinin iskemik inmeli hastalarda erken dönemdeki prognozu belirlemede yol gösterici olabileceği belirlendi.

Keywords : İnme, lezyon büyüklüğü, akut faz reaktanları, serüloplazmi