Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 6

Hemiplejik Hastalarda Hastanede Uygulanan Rehabilitasyon Programı ile Ev Egzersiz Programının Karşılaştırılması

Mustafa Çalış 1 ,Ali Osman Turgut 2 ,Mehmet Kırnap 1 ,Hüseyin Demir 2 ,Nebahat Yaman 2
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri

Bu çalışmada beyin damar hastalığı (BDH) geçiren hastalarda hastane şartlarında ve fizyoterapist eşliğinde uygulanan rehabilitasyon programı ile evde uygulanan ev egzersiz programının fonksiyonel ve klinik parametrelerdeki etkinliği karşılaştırıldı.Çalışmaya yaş ortalaması 52.7 ± 13.3 olan 8 kadın, 12 erkek toplam 20 BDH’li olgu alındı. Hastalardan 9’u 4 hafta hastanede yatırılarak fizyoterapist eşliğinde uygun rehabilitasyon programına alındı. Diğer 11 hastadan ise ev eg-zersiz programını 4 hafta evde yapması istendi. Tedavi öncesi ve 4 haftalık rehabilitasyon programı sonucunda her iki gruptaki klinik ve fonksiyonel gelişme Ashworth Skalası, Brunnstrom Evrelemesi, Barthel İndeksi ve Fonksiyonel Ambulatuar Skala (FAS) ile değerlendirildi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet dağılımı, taraf tutulumu ve etyolojik neden açısından anlamlı fark yoktu. Hastane şartlarında rehabilitasyon programına alınan hastalarda tüm parametrelerde (Ashworth Skalası, Brunnstrom Evrelemesi, Barthel İndeksi ve FAS) anlamlı düzelme kaydedildi (her biri için, p<0,05). Ev egzersizi verilen grupta ise sadece alt ekstremite Brunnstrom Evrelemesi ve Barthel İndeksi skorlarında anlamlı düzelme oldu (her biri için, p<0,05). Hemiplejik hastalara uygulanan ev egzersiz programı fonksiyonel ve klinik parametrelerde kısmen düzelme sağlamakla birlikte hastane şartlarında ve Fiziatrist kontrolünde yapılan rehabilitasyon programı bu hastalarda daha faydalıdır

Keywords : Hemipleji, rehabilitasyon, ev egzersiz programı