Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4

Vücut Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyet ile Karpal Tünel Sendromu Arasındaki İlişki

Yüksel Kaplan 1 ,Semiha Kurt 2 ,Hatice Karaer 1 ,İlker Etikan 3
1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ve Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat

Amaç: Karpal tünel sendromunda (KTS) obezite bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada elektrofizyoloji laboratuvarımıza KTS ön tanısıyla gönderilen hastalardan, KTS saptanan ve saptanmayanların vücut kitle indeksi (VKİ), yaş ve cinsiyetleri arasındaki ilişki ile VKİ'nin bilateral KTS'yi tahmin etmede kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. 
 

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 720 hasta alınmış ve hastaların yaşları, cinsiyetleri, boy ve vücut ağırlıkları ve VKİ değerleri kaydedilmiştir. Tüm hastalara sinir iletim çalışmaları yapılmıştır. Sinir iletim çalışmalarına göre KTS saptanan hastaların verileri, saptanmayan hastalarla karşılaştırılmıştır. 
 

Bulgular: KTS'li hastaların hem VKİ değerleri (p=0,0001), hem de yaş ortalamaları (p=0,0001) KTS saptanmayan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Tek taraflı KTS'li hastalar ile, bilateral KTS'li hastaların VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,258). Kadınlarda KTS erkeklere oranla daha sık bulunmuştur (p=0,04). 
 

Sonuç: KTS'de ileri yaş, kadın cinsiyeti ve artmış VKİ önemli risk faktörleridir. VKİ, KTS'de önemli bir risk faktörü olsa da bizim bu çalışmamızda bilateral KTS ile VKİ arasında ilişki saptanmamıştır. 

Keywords : Karpal tünel sendromu, obezite, vücut kitle indeksi