Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4

Nörolojik Sorunlar Nedeniyle Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastalarda Mortaliteye Etki Eden Faktörler

Şüheda Özçakır 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Nörolojik sorunlar nedeniyle Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nde izlenen ve rehabilitasyon programına alınan hastalarda mortalite oranları ve mortalite ile ilişkili faktörleri incelemektir.
 

Gereç ve Yöntem: YBÜ'nde yatan ve rehabilitasyon programına alınarak izlenen hastalar (n=340) çalışmaya alındı. Hastaların izlendikleri ünite, demografik özellikleri, tanıları, rehabilitasyona başlama zamanlarının yanı sıra ilk değerlendirmedeki bilinç düzeyi, solunum durumu, spastisite ve bası yarası varlığı rehabilitasyon izlem formuna kaydedildi.
 

Bulgular: Hastaların 125'i kadın, 215'i erkek olup yaş ortalaması 50,1±19 yıl, rehabilitasyona başlama süresi ortalama 6,6±6,2 gündü. İlk değerlendirmede 23 hastada (%6,8) bası yarası, 43 hastada (%12,6) spastisite saptandı. Hastaların YBÜ'deki mortalite oranı %38,2 idi. Hasta yaşı, rehabilitasyona başlama zamanı, solunum ve bilinç düzeyinin bozukluğu ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptandı.
 

Sonuç: YBÜ'nde yatan hastaların mortalite oranları ve ilişkili faktörler daha önce pek çok çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmada rehabilitasyona başlama süresi, nörolojik sorunlar nedeniyle YBÜ'de izlenen hastalarda mortalite ile ilişkili bir faktör olarak saptanmıştır. Bu çalışma, ülkemizin gelişmiş bir üniversite hastanesinin YBÜ'de uygulanan rehabilitasyon programı kapsamında mortalite ile ilişkili faktörleri inceleyen ilk çalışma özelliğine sahiptir.  

Keywords : Yoğun Bakım Üniteleri, rehabilitasyon, mortalite