Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Diz Osteoartritinde Ağrı ve Özürlülükle İlişkili Faktörler

Funda Atamaz 1 ,Simin Hepgüler 2 ,Jülide Öncü 3
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
3 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Diz osteoartritli (OA) hastalarda ağrı ve özürlülükle ilişkili faktörleri değerlendirmek.
 

Gereç ve Yöntem: Diz OA'li, 40-80 yaş aralığındaki 141 hasta çalışmaya dahil edildi. Ağrı WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) ve vizüel analog skala (VAS) ile ölçüldü. Özürlülük WOMAC ile değerlendirildi. Tüm hastalardan detaylı demografik, sosyal, morfolojik ve tıbbi öyküleri alındı. Diz radyografileri Kellgren-Lawrence evreleme sistemi kullanılarak değerlendirildi.
 

Bulgular: Demografik verilerle (yaş, vücut kütle indeksi-VKİ, eğitim düzeyi ve ağrı süresi) WOMAC-ağrı ve fonksiyon, VAS ve radyolojik evre arasında orta-yüksek evreli korelasyonlar mevcuttu (p<0,05). Obez hastalar tüm değerlendirme parametreleri için anlamlı olarak daha kötü skorlara sahipti (p<0,05). Kellgren-Lawrence radyolojik evresi VAS ve WOMAC-fonksiyon ile koreleydi. Erkeklerle karşılaştırıldığında, WOMAC-ağrı ve fonksiyon ve Kellgren-Lawrence radyolojik evresi anlamlı olarak kadınlarda daha yüksekti (p<0,05). Tıbbi problemler arasında, ağrı ve özürlülükle bir ilişki mevcut değildi. 
 

Sonuç: Bu çalışma diz OA'da; ileri yaşın, artmış VKİ'nin, düşük eğitim düzeyinin, kadın cinsiyetin ve yüksek radyolojik evrenin ağrı ve özürlülükle ilişkili faktörler olduğunu göstermektedir. 

Keywords : Osteoartrit, ağrı, özürlülük, ilişkili faktörler