Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Raloksifenin Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yo¤unlu¤u ve Kemik Döngüsü Belirleyicileri Üzerine Etkileri

Duygu Geler Külcü 1 ,Nuray Alptekin 2 ,Haydar Gök 3 ,Peyman Yalçın 4
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Postmenopozal osteoporozlu hastalarda bir yıl süreyle raloksifen kullanımının kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve kemik döngüsü belirleyicileri üzerine etkisi araştırıldı.
 

Gereç ve Yöntem: Polikliniğe başvuran ardışık 75 postmenopozal osteoporozlu kadın çalışmaya alındı. Hastalar raloksifen ve kontrol olmak üzere randomize olarak iki gruba ayrıldı. Raloksifen grubu; raloksifen 60 mg/gün ile birlikte kalsiyum 1000 mg/gün ve D vitamini 800 İÜ/gün, kontrol grubu ise kalsiyum 1000 mg/gün ve D vitamini 800 İÜ/gün aldı. Çalışma başlangıcında ve 1 yıl sonunda kemik döngüsü belirleyicileri, femur boynu ve lomber omurga KMY değerleri ölçüldü.
 

Bulgular: Raloksifen grubundan 40 hasta, kontrol grubundan 25 hasta çalışmayı tamamladı. Hastaların ortalama yaşı ve ortalama menopoz yaşı sırasıyla raloksifen grubu için 56 ve 45, kontrol grubu için 62 ve 42 yıldı. Bir yıllık tedavi sonunda, raloksifen grubunda sadece lomber omurga KMY değerlerinde anlamlı artış saptandı (p=0,034). Serum kalsiyum düzeyinde anlamlı artış saptanırken (p=0,014), diğer biyokimyasal belirleyicilerde anlamlı değişim kaydedilmedi. Kontrol grubunda ise lomber omurga ve femur boynu KMY'de ve osteoporoz belirleyicilerinde anlamlı değişiklik saptanmadı. İki grupta da ilacın kesilmesini gerektirecek ciddi bir yan etki görülmedi.
 

Sonuç: Bir yıl süreyle 60 mg/gün raloksifen postmenopozal kadınlarda iyi tolere edilmiş ve lomber KMY'yi anlamlı olarak arttırmıştır. Kalça KMY'de anlamlı değişiklik gözlenmemiştir.

Keywords : Postmenopozal osteoporoz, raloksifen, kemik döngüsü belirleyicileri, kemik mineral yoğunluğu