Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Risedronatın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Yeşim Akyol 1 ,Berna Tander 1 ,Gamze Alaylı 2 ,Dilek Durmuş 2 ,Yüksel Bek 3 ,Ferhan Cantürk 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada postmenopozal osteoporotik kadınlarda kemik mineral yoğunluğu (KMY) üzerine, haftalık alendronat sodyum ve haftalık risedronat sodyum tedavisinin etkilerini araştırmak ve karşılaştırmak amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 112 hasta alındı ve rastgele olarak 2 gruba ayrıldı. Grup I (n=60) alendronat sodyum (70 mg/hafta) ve Grup II (n=52) risedronat sodyum (35 mg/hafta) aldı. Tüm hastalar bu tedavilere ek olarak 1 g/gün kalsiyum aldı. Çalışma süresi 12 ay ile sınırlandı. Yaş, vücut kütle indeksi, menopoz süresi ve menarş yaşları kaydedildi. Lomber omurga ve proksimal femur KMY ölçümleri başlangıçta ve 12 aylık tedavi sonrasında yapılarak, tedavinin etkinliği değerlendirildi. İstatistiksel yöntem olarak Shapiro-Wilk Testi, ANCOVA analizi ve Spearman testi kullanıldı.
 

Bulgular: Yaş ortalaması Grup I'de 56,65±8,25, Grup II'de 56,69±7,75 idi. Demografik özellikler açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Grupların kendi içinde lomber omurga ve proksimal femur KMY'sinde, tedavi sonunda önemli düzeyde iyileşme saptandı (Grup I: p<0,05, Grup II: p<0,05). İki grup arasında, lomber omurga ve proksimal femur KMY artışı açısından önemli fark yoktu (p>0,05).
 

Sonuç: Her iki tedavi protokolü postmenopozal osteoporoz tedavisinde benzer etkinlik sağlar ve KMY değişimine etkisi benzerdir.

Keywords : Osteoporoz, tedavi, alendronat, risedronat