Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Düzeyi Etkileyen Faktörler

Bülent Hazneci 1 ,Sebahattin Vurucu 1 ,Fatih Örs 2 ,Arif Kenan Tan 1 ,Serhat Gençdoğan 1 ,Kemal Dinçer 1 ,Tunç Alp Kalyon 3
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi, Ankara

Amaç: Serebral palsi'li (SP) çocuklarda, kaba motor fonksiyonel sınıflandırma sistemi (KMFSS), SP tipi ve spastisite şiddetine göre fonksiyonel beceri düzeyleri arasındaki farkları belirlemek ve kalça patolojisi (KP), skolyoz gibi sekonder patolojilerin mevcudiyetini etkileyen faktörleri irdelemektir.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 136 SP'li çocuk alındı. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, SP tipi, epilepsi ve mental retardasyon (MR) mevcudiyeti demografik bulgu olarak kaydedildi. Hastaların KMFSS'ye göre fonksiyonel kısıtlılık düzeyi ve kaba motor fonksiyonel ölçümü (KMFÖ) ile günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme becerisi ölçüldü. Modifiye  Ashworth skalasına (MAS) göre üst ve alt ekstremite spastisite değerlendirmesi yapıldı. Elde edilen toplam MAS skoru, indekse dönüştürüldü (MAS indeks). Tüm hastaların direkt pelvis grafi ve dorsolomber omurga grafileri alınarak KP ve skolyoz varlığı değerlendirildi. 
 

Bulgular: MAS skoru indeksi 3 ve üstü olanlar ile indeks 3'ün altında olan olgular KMFÖ total skoru bakımından karşılaştırıldığında indeks 3'ün altında olan olgular lehine istatistiksel anlamlı fark elde edildi [sırasıyla ort (SS): 71,41 (25,76); 27,16 (24,36), Z:-7,37, p<0,001)]. Kalça patolojisi ve skolyoz varlığı yönünden MAS indeks 3'ün üstünde olan olgular lehine istatistiksel anlamlı fark bulundu  (sırasıyla c2:18,08, p<0,001, c2:6,57, p:0,011). KP ile yaş, KMFSS ve MAS indeksi arasında, skolyoz ile yaş, SP tipi, KMFSS ve MAS indeksi arasında istatistiksel anlamlı pozitif korelasyon elde edildi (p<0,05).
 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, SP'li çocuklarda spastisite şiddetinin günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilme becerisini negatif yönde etkilediğini, spastisite şiddetindeki artışın KP ve skolyoz gelişimi ile birlikteliğinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan MR ve epilepsi gibi ek patolojilerin varlığı fonksiyonel beceri düzeyini anlamlı olarak kötüleştirmektedir. 

Keywords : Fonksiyonel düzey, kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi, kaba motor fonksiyonel ölçüm, serebral palsi