Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4

Servikal Siringomyelinin İlk Bulgusu Olarak Ortaya Çıkan Dirsekte Nöropatik Artropati: Bir Olgu Sunumu

Aliye Aydoğan 1 ,Nuri Çetin 2 ,Mahmut Nafiz Akman 2 ,Ayşe Dilek 2
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Alanya
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Siringomyeli, spinal kordun sıvı içeren longitudinal kavitasyonlarla karakterize, progresif bir dejeneratif hastalığıdır. Duyu bozuklukları, güçsüzlük, ataksi gibi yakınmalar oluşturur. Hastalığın ileri dönemlerinde, yüzeyel ya da derin duyu kaybına yol açan her nörolojik bozuklukta olduğu gibi nöropatik artropati gelişebilmektedir. Bu yazıda başlangıç bulgusu olarak sol dirsekte ağrısız şişlik ve fonksiyon kaybı nedeniyle polikliniğimize başvuran 58 yaşındaki erkek hastada siringomyeli ile birlikte gözlenen nöropatik artropati sunulmuştur. Yavaş ilerleyen nontravmatik spinal kord lezyonlarında ilk bulgu olarak nöropatik artropatinin karşımıza çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Keywords : Nöropatik artropati, dirsek, siringomyeli