Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4

Rotator Manşon Problemlerinde Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Skapulohumeral Stabilite Egzersizlerinin Karşılaştırılması

Berrin Leblebici 1 ,Mehmet Adam 1 ,Serkan Yapgu 2 ,Selda Bağış 3 ,Mahmut Nafiz Akman 4
1 Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana
3 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye
4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu randomize prospektif çalışmanın amacı, rotator manşon problemlerine bağlı omuz ağrılı hastalarda açık ve kapalı kinetik zincir (AKZ ve KKZ) skapulohumeral stabilite egzersizlerinin karşılaştırılması idi.
 

Gereç ve Yöntem: Otuziki kadın, 8 erkek 40 hasta çalışmaya alındı. Bir hastada her iki omuz tutulumu vardı. Onyedi hastada subakromiyal sıkışma ve 24 hastada parsiyel veya tam kat supraspinatus kas yırtığı mevcuttu. Hastalarımızın yaş ortalaması 55,95±10,12 (ort±SS) (aralık 32-78 yaş) idi. Tanı için fizik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme kullanıldı. Neer ve Hawkins testleri, supraspinatus testi, ağrılı ark, dirençli iç ve dış rotasyon testi uygulandı. Hastaların fonksiyonel durumu UCLA (University of California-Los Angeles) testi ile değerlendirildi. Klinik ve fonksiyonel testler tedavi sonrasında tekrar edildi. Tüm hastalara 6 hafta sıcak paket, ultrason, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) ve eklem hareket açıklığı egzersizleri, kapsüler germe, postür egzersizleri, omuz çevresi ve rotator manşon kaslarını kuvvetlendirme, skapulohumeral stabilite egzersizlerini içeren egzersiz programından oluşan standardize edilmiş bir fizik tedavi programı tek bir fizyoterapist tarafından uygulandı. AKZ ve KKZ olmak üzere iki tip skapulohumeral stabilite egzersizleri hastalara rastgele verildi.
 

Bulgular: Tüm hastaların klinik bulgularında tedavi sonrasında belirgin düzelme görüldü. Tedavi öncesi ve sonrası UCLA total skoru ve ağrı alt grubu skorundaki düzelme de istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001). Fakat AKZ ve KKZ skapulohumeral stabilite egzersizlerinin UCLA total skoru ve ağrı alt grubu skorundaki düzelme açısından etkisi istatistiksel olarak anlamsızdı (p>0,05).
 

Sonuç: Rotator manşon lezyonlarında AKZ ve KKZ egzersizleri klinik bulgular ve fonksiyonel aktivite üzerinde aynı etkinliğe sahiptir. 

Keywords : Rotator manşon lezyonları, omuz rehabilitasyonu, skapulohumeral stabilite egzersizleri