Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4

Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Postural Stabilitenin Klinik ve Bilgisayarlı Stabilometrik Değerlendirmesi

Zafer Günendi 1 ,Nesrin Demirsoy 2
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Amaç: Bu çalışmada postmenopozal osteoporozlu kadınlarda postural stabilitenin klinik ve bilgisayarlı stabilometrik yöntemlerle ayrıntılı olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ortalama yaşı 51 olan 82 kadın (Grup 1- 29 premenopozal, Grup 2- 25 postmenopozal osteoporozu olmayan ve Grup 3- 28 postmenopozal osteoporozu olan) alındı. Olgular düşmeye ilişkin risk faktörleri açısından sorgulandı. Bilişsel durum, anksiyete ve depresyon değerlendirmesi yapıldı. Statik denge değerlendirmesinde Kinestetik Beceri Eğitim cihazı (Kinesthetic Ability Trainer 3000), dinamik ve fonksiyonel denge değerlendirmesinde zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi (ZAYT), dört kare adım testi (DKAT) ve Berg denge skalası (BDS) kullanıldı. 
 

Bulgular: Depresyon skoru sadece statik denge indeksi ile korelasyon gösterirken, yaş ve bilişsel durum ile tüm denge skorları arasında anlamlı ilişki saptandı. Premenopozal kadınların statik, dinamik ve fonksiyonel denge skorları postmenopozal gruplardaki kadınlardan daha iyiydi. Gruplar arasında yaş dışında dengeyi etkileyebilecek diğer faktörler (boy, kilo, anksiyete-depresyon skoru, minimental durum skoru, ilaç kullanım yüzdeleri, kas-iskelet sistemi sorunları) yönünden anlamlı fark bulunmadı. Yaş düzeltmeli denge skorları ise gruplar arasında anlamlı fark göstermiyordu. 
 

Sonuç: Bu çalışmada yaş ve bilişsel durum ile statik ve dinamik denge arasında ilişki olduğu gösterildi. Menopoz ve osteoporozun postural stabilite üzerinde belirgin etkisi olmadığı görüldü.  

Keywords : Menopoz, osteoporoz, postural stabilite, denge.