Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

Lateral Epikondilitte Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlaç, Steroid Enjeksiyonu ve Fizik Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması

Sibel Mandıroğlu 1 ,Ajda Bal 2 ,Eda Gürçay 3 ,Aytül Çakcı 4
1 T.c. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı lateral epikondilit (LE) tedavisinde oral steroid olmayan antiinflamatuar ilaç (NSAİİ), fizik tedavi ve lokal steroid enjeksiyon tedavisinin etkinliğini karşılaştırmaktır. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya LE tanılı 60 hasta dahil edildi. Hastalar başlangıçta, tedaviden sonra 2. ve 4. haftalarda  lateral epikondilde hassasiyet varlığı, kavrama kuvveti ve dirsekte ağrı parametreleri ile değerlendirildi. 
 

Bulgular: Gruplar arasında lateral epikondildeki hassasiyetin varlığı bakımından 2. ve 4. hafta değerleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık yoktu (p=0,187, p=0,732). Fizik tedavi grubunda kavrama kuvvetinin başlangıca göre 2. haftada diğer iki gruptan daha fazla arttığı (p=0,016), başlangıca göre 4. haftadaki değişimin gruplar arasında farklı olmadığı görüldü. (p=0,276). Dirsekteki ağrının, fizik tedavi grubunda 2. ve 4. haftalarda diğer gruplara göre daha fazla azaldığı belirlendi (p=0,009, p=0,049).
 

Sonuç: LE tedavisinde SOAİİ, kortikosteroid enjeksiyonu ve fizik tedavi etkin ve güvenli yöntemlerdir.Fizik tedavinin etkisi daha üstün görülmekle birlikte, LE tedavisi hastanın tercihi ve mevcut olanaklar göz önünde bulundurularak seçilmelidir. 

Keywords : Lateral epikondilit, steroid enjeksiyonu, fizik tedavi